Nieuws vanuit data.overheid.nl

Data.overheid.nl is vernieuwd

Data.overheid.nl is op 20 december helemaal vernieuwd. 

Indien u wil weten wat er allemaal vernieuwd is, klik dan hier.

De komende periode worden de puntjes op de i gezet. Wat er gaat gebeuren treft u hier aan.

Ontwikkeling nieuw DCAT-NL profiel (02-03-2018)

In het kader van het verbeteren van de uitwisseling van metadata binnen Nederland, heeft KOOP het initiatief genomen om samen met andere datacatalogi partijen zoals o.a. het CBS, NGR en Dataplatform een Nederlands toepassingsprofiel te ontwikkelen, genaamd: DCAT-AP-NL 1.1.

Waar komen we vandaan?

DCAT is oorspronkelijk ontwikkeld door het W3C en vanuit de Europese Unie is er vervolgens een toepassingsprofiel opgesteld: DCAT-AP-EU 1.0. Momenteel wordt er gewerkt aan een update van DCAT-AP-EU, waarin ook de mapping naar ISO 19115, de metadatastandaard voor geo-datasets wordt meegenomen.

De Nederlandse overheid heeft het DCAT-AP-EU vertaald naar een Nederlands profiel: DCAT-AP-NL, ook wel het IPM (Informatie Publicatie Model) genoemd. De Nederlandse overheid kent meer IPM's voor de uitwisseling van andere soorten overheidsinformatie.

Wat is de behoefte?

Als het gaat om data-uitwisseling bestaan er veel vragen en onduidelijkheden over metadatering. Het DCAT-AP-EU model omvat veel vrije mogelijkheden en is ingewikkeld om rechtstreeks op Nederland toe te passen. Daarom is er behoefte binnen Nederland aan een vereenvoudigd model, waarbij gezamenlijk de uit te wisselen entiteiten worden vastgelegd in waardenlijsten. Een belangrijke succesfactor in deze is dat het een breed draagvlak heeft bij de verschillende datacatalogi. Naar aanleiding van deze behoefte is het project DCAT-AP-NL 1.1 gestart.

Toegepaste metadata standaard DCAT-NL-DONL 1.1

Naast een overkoepelend Nederlands profiel, is KOOP tegelijkertijd ook bezig met een specifiek toegepaste metadata standaard voor data.overheid.nl. Deze standaard krijgt de benaming: DCAT-NL-DONL 1.1. Hiervoor moet met alle aanleverende centrale en decentrale registers overeenstemming komen over te gebruiken waardenlijsten, zodat de data-uitwisseling zal worden vereenvoudigd. Data.overheid.nl is in gesprek met de diverse partijen. Mocht uw organisatie hier ook bij betrokken willen zijn en dit nog niet zijn, dan kunt u contact opnemen met data@koop.overheid.nl.

Wat is de planning?

Aangaande de DCAT-AP-NL 1.1 is er inmiddels al een conceptversie beschikbaar. Het streven is om per 1 juli 2018 een definitieve versie hiervan te kunnen publiceren. Intussen wordt er ook gewerkt aan de DCAT-NL-DONL 1.1 standaard. Streven is om deze versie ook per 1 juli 2018 geïmplementeerd te hebben op data.overheid.nl.

Verdere informatie, updates en projectbestanden zijn te vinden via deze link.

Heeft u verdere vragen over dit project? Neem dan contact op met data@koop.overheid.nl.

Resultaten data-inventarisatie 2017 beschikbaar op data.overheid.nl

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren op data.overheid.nl. De resultaten van de inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief Uitvoering Open Data Beleid van 7 juni 2017. Dit jaar hebben naast de departementen ook gemeenten, provincies en waterschappen meegedaan aan de data-inventarisatie. Hierdoor is een breedschalige kwaliteitscontrole gekoppeld aan de uitvraag naar nieuwe datasets. Uit de inventarisatie blijkt dat in de periode 1 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 het aantal beschikbare datasets van departementen met 9% is toegenomen van 2.072 tot 2.251 datasets, en in de periode 1 maart 2016 tot 1 maart 2017 dat van decentrale overheden van 1.432 tot 2.601 datasets (een stijging van 82%).

Resultaten

De resultaten van de data-inventarisatie zijn in het geheel of per organisatie te downloaden op data.overheid.nl. Nieuwe datasets die uit de inventarisatie zijn gekomen worden per departement aangemeld op data.overheid.nl. Op dit moment zijn de nieuwe datasets die door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn geinventariseerd (gesloten, in onderzoek en gepland) al aangemeld op data.overheid.nl.