Dataset

Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL-publicatiebestand) (01-01-2000 - 01-01-2006)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Een record in het EWLpubBUS-bestand is een baan van een werknemer. Een persoon kan dus meerdere records in het bestand hebben. het bestand bevat een steekproef van alle banen van werknemers in Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De aantallen banen berekend met het publicatie van 2000-2005 zijn op hoog niveau gelijk aan die op Statline. Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de bestanden op laag detailniveau niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank van het CBS (statline.cbs.nl). Een goede stelregel om in eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het bestand van goede kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is opgenomen in Statline, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit is. Voor longitudinale analyses vanaf 1999 kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de BAAN-bestanden die beschikbaar zijn via 'Sociaal- economisch totaalbeeld' > Banen. Zie bijlage 1 voor meer informatie over uitkomsten die met dit bestand zijn gemaakt.

Populatie

De gegevens in het bestand zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) van het CBS. De EWL is een grootschalige enquête, waarmee gegevens worden verzameld op zowel bedrijfsniveau als werknemersniveau. Het bestand EWLpubBUS bevat de werknemersgegevens van de EWL. De doelpopulatie van de EWL omvat alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bedrijfstakken personeel in dienst van huishouden (sbi 95) en internationale gemeen-schapsorganen (sbi 99). Niet alle bedrijven in de doelpopulatie worden geënquêteerd. Bijna de helft van alle banen wordt in de EWL waargenomen. De waargenomen werknemers in de EWL zijn niet evenredig verdeeld over alle grootteklassen en bedrijfstakken; vooral de grote bedrijven en het openbaar bestuur en het onderwijs zijn oververtegenwoordigd. De gegevens van de waargenomen werknemers kunnen met behulp van een eindgewicht worden opgehoogd tot representatieve gegevens voor de gehele populatie (gebruik hiervoor de variabele EWLpubEINDGEW1).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410803a1918

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset