Dataset

Enquête Werkgelegenheid en Lonen (EWL-publicatiebestand) (01-01-2000 - 01-01-2006)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Een record in het EWLpubBUS-bestand is een baan van een werknemer. Een persoon kan dus meerdere records in het bestand hebben. het bestand bevat een steekproef van alle banen van werknemers in Nederland.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De aantallen banen berekend met het publicatie van 2000-2005 zijn op hoog niveau gelijk aan die op Statline. Omdat het geen officieel vastgesteld publicatiebestand betreft, heeft dit tot gevolg dat de bestanden op laag detailniveau niet noodzakelijk exact overeenkomen met Statline, de elektronische databank van het CBS (statline.cbs.nl). Een goede stelregel om in eerste instantie te kunnen inschatten of een variabele in het bestand van goede kwaliteit is, is te kijken naar Statline. Als een kenmerk is opgenomen in Statline, is dat over het algemeen van goede kwaliteit. Als een kenmerk niet is opgenomen, dan is de kans groot dat deze variabele van matige of slechte kwaliteit is. Voor longitudinale analyses vanaf 1999 kan in veel gevallen gebruik worden gemaakt van de BAAN-bestanden die beschikbaar zijn via 'Sociaal- economisch totaalbeeld' > Banen. Zie bijlage 1 voor meer informatie over uitkomsten die met dit bestand zijn gemaakt.

Populatie

De gegevens in het bestand zijn afkomstig uit de Enquête werkgelegenheid en lonen (EWL) van het CBS. De EWL is een grootschalige enquête, waarmee gegevens worden verzameld op zowel bedrijfsniveau als werknemersniveau. Het bestand EWLpubBUS bevat de werknemersgegevens van de EWL. De doelpopulatie van de EWL omvat alle bedrijfstakken, met uitzondering van de bedrijfstakken personeel in dienst van huishouden (sbi 95) en internationale gemeen-schapsorganen (sbi 99). Niet alle bedrijven in de doelpopulatie worden geënquêteerd. Bijna de helft van alle banen wordt in de EWL waargenomen. De waargenomen werknemers in de EWL zijn niet evenredig verdeeld over alle grootteklassen en bedrijfstakken; vooral de grote bedrijven en het openbaar bestuur en het onderwijs zijn oververtegenwoordigd. De gegevens van de waargenomen werknemers kunnen met behulp van een eindgewicht worden opgehoogd tot representatieve gegevens voor de gehele populatie (gebruik hiervoor de variabele EWLpubEINDGEW1).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803a1918

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier