Dataset

Aantal uitkeringen WAO, Wajong en WAZ per maand, 1998-2010 (november)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in het aantal uitkeringen in het kader van een aantal wetten over arbeidsongeschiktheid. Het gaat om de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheids- voorziening jonggehandicapten (Wajong) en de Wet arbeidsongeschiktheids- verzekering zelfstandigen (WAZ). De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA en de nieuwe Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong) zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat rond november 2010 wel het geval zijn.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon 104 weken heeft doorbetaald, per 29 december 2005 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Met ingang van 1 januari 2010 is de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) veranderd in de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). Jongeren met een ziekte of handicap hebben in de eerste plaats recht op hulp bij het vinden en houden van werk. Daaraan gekoppeld kunnen ze een inkomensondersteuning krijgen. De oude Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.

Het aantal uitkeringen wordt uitgesplistst naar een aantal kenmerken van de uitkeringsontvanger en de uitkering:

  • geslacht;
  • leeftijd;
  • mate van arbeidsongeschiktheid;
  • diagnose arbeidsongeschiktheid;
  • bedrijfssector;
  • herkomstgroepering;
  • duur van de uitkering.

De uitsplitsing naar diagnosecode is voor de periode 1998-2000 alleen voor de decembermaanden beschikbaar. Gebleken is dat, in de bericht- geversbestanden die ten grondslag liggen aan de cijfers over de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, vanaf januari 2006 de reden van afkeuring (diagnosecode) niet correct is gecodeerd. De uitsplitsing naar diagnosecode is daarom vanaf 2006 verwijderd uit de tabellen en wordt pas weer gepubliceerd nadat de gecorrigeerde bestanden van de berichtgever zijn ontvangen.

De bedrijfssectorcategorieën 'overheid onderwijs en wetenschappen' en 'overheid overig' zijn voor de jaren 1998-2000 noodgedwongen samengevoegd en opgenomen bij de categorie 'overheid overig'. Met ingang van januari 2004 is de indeling naar bedrijfssectoren gewijzigd. De sectorcodes van de categorie 'Overheidsdiensten' zijn of worden vanaf januari 2004 ingedeeld bij de categorie 'Overheid overig'.

Van het overgrote deel uitkeringen aan personen woonachtig in het buitenland is de herkomstcategorie onbekend. Zie hiervoor ook de tabel Arbeidsongeschiktheid; regionaal.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 24 februari 2012: De cijfers van oktober 2009 t/m november 2010 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet. Cijfers over arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (inclusief de WIA en de nieuwe Wet wajong) vanaf januari 2010 zijn opgenomen in een nieuwe tabel.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=37638aom

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/37638aom

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/37638aom

Aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen naar wet (WAO, WAZ, Wajong), geslacht, leeftijd, mate van arbeidsongeschiktheid;