Dataset

Uitgekeerde bedragen WAO, Wajong en WAZ per maand

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

De tabel geeft inzicht in de uitkeringsbedragen in het kader van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeids- ongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en Wet arbeids- ongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), die in de verslagperiode zijn verstrekt.

Vanaf 1 januari 2004 kunnen werknemers, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een WAO-uitkering. Deze werknemers kunnen, nadat de werkgever het loon twee jaar heeft doorbetaald, per 1 januari 2006 een uitkering aanvragen in het kader van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). Voor de mensen, die al een WAO-uitkering hebben, verandert er niets. De aantallen uitkeringen in het kader van de WIA zijn nog niet in de tabellen opgenomen. Naar verwachting zal dat eind 2009 wel het geval zijn.

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

De uitgekeerde bedragen zijn opgesplitst naar:

  • periode.

Ter attentie: Bedrageninformatie kan berusten op twee verschillende methoden: de methode waarbij een uitgekeerd bedrag wordt toegerekend aan de (verslag)periode waarop de betaling betrekking heeft, ongeacht de periode waarop de betaling daadwerkelijke heeft plaatsgevonden, de zogenoemde transactie- methode (ook wel transactiebasis genoemd). Bij de andere methode wordt een uitgekeerd bedrag toegerekend aan de (verslag)periode waarin de betaling daadwerkelijk heeft plaatsgevonden, ongeacht de periode waarop de betaling betrekking heeft, de registratiemethode (ook wel kasbasis of registratie- basis genoemd).

De uitkeringsbedragen in deze tabel zijn vastgesteld volgends de registratiemethode. Hierdoor wijken de bedragen af van dezelfde soort bedragen die op StatLine zijn terug te vinden bij de overheidsfinanciën. De bedragen die daar worden weergegeven hebben betrekking op de premies en uitkeringen van de wettelijke sociale verzekeringen in termen van het Europees systeem van rekeningen (ESR95). Dit systeem ligt ten grondslag aan het stelsel van Nationale rekeningen en is gebaseerd op de transactie- methode.

Gegevens zijn beschikbaar vanaf: januari 1998.

Status van de cijfers: Er zijn zowel voorlopige cijfers als definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: 19 maart 2010. De cijfers van oktober 2009 zijn definitief geworden en de voorlopige cijfers van december 2009, 4e kwartaal 2009 en jaartotaal 2009 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De tabel is stopgezet. Alle cijfers uit deze tabel zijn opgenomen in de nieuwe tabel met uitgekeerde bedragen per maand.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=03712aob

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/03712aob

Bedragen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens WAO, WAZ, Wajong.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/03712aob

Bedragen arbeidsongeschiktheidsuitkeringen krachtens WAO, WAZ, Wajong.