Dataset

Personen met gebruik Wlz-zorg; leveringsvorm, zorgzwaartepakket

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Onder deze wetten kan zorg afgenomen worden als zorg in natura of bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb). Voor het gebruiken van de zorg vanuit een pgb sluiten budgethouders met zorgverleners overeenkomsten af en worden declaraties ingediend.

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en op peildatum gebruik maakt van Wlz-zorg afgenomen in natura en/of bekostigd uit een pgb. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn en personen die Wlz-zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. Personen die zorg in natura gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd op 31 december van het verslagjaar, leveringsvorm zorg en zzp volgens indicatie van het Centrum indicatiestelling zorg. In deze tabel wordt de afkorting zzp gebruikt voor zowel zorgzwaartepakket als zorgprofiel. Het zzp van de indicatie wordt bepaald op aanvangsdatum van de declaratie. Declaraties kunnen doorlopen als de indicatie is aangepast. Personen kunnen in het verslagjaar gebruik maken van verschillende zzp's en in meerdere zzp-categorieën terechtkomen. Hierdoor kan de som van de detailgegevens afwijken van het totaal. Op peildatum kan dit wegens een administratieve overlap ook voorkomen. Personen kunnen in een jaar qua leveringsvorm zowel gebruik maken van uitsluitend zin en uitsluitend zorg betaald vanuit een pgb. Gelijktijdig gebruik van zin en zorg vanuit een pgb wordt voor deze tabel per dag bekeken; als een persoon in het verslagjaar op een moment gelijktijdig gebruik maakt van zowel zin als een pgb valt hij in de categorie 'combinatie zin/pgb', en komt hij niet in de uitsluitende categorieën terug.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: Cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig. De cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 5 januari 2024: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd. De cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40065NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40065NED

Aantal en aandeel personen met Wlz-zorg in natura en/of uit een pgb leveringsvorm, zorgzwaartepakket, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40065NED

Aantal en aandeel personen met Wlz-zorg in natura en/of uit een pgb leveringsvorm, zorgzwaartepakket, geslacht, leeftijd