Dataset

Personen met een pgb; aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 27-09-2023
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Onder deze wetten kan zorg afgenomen worden als zorg in natura of bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb). Voor het gebruiken van de zorg vanuit een pgb sluiten budgethouders met zorgverleners overeenkomsten af en worden declaraties ingediend.

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en op peildatum gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb) voor langdurige zorg, en het aantal zorgverleners per persoon. Deze tabel bevat alleen personen die een pgb toegekend kregen en op peilmoment in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het gaat om pgb's die daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg en om zorgverleners waarvoor een declaratie is ingediend.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd op 31 december van het verslagjaar van de budgethouder, het aantal zorgverleners in jaar per budgethouder en zorgwet en sector en zorgzwaartepakket naar indicatie. Het zzp van de indicatie wordt bepaald op aanvangsdatum van de declaratie. Declaraties kunnen doorlopen als de indicatie is aangepast. Personen kunnen hierdoor tegelijkertijd in meerdere zzp-categorieën terechtkomen waardoor de som van de detailgegevens af kan wijken van het totaal. De sector Geestelijke Gezondheidszorg is in deze tabel wegens lage aantallen niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 31 januari 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2020 zijn definitief gemaakt.
  • De voorlopige cijfers over 2021 toegevoegd zonder de data van de zorgverzekeringswet omdat deze data nog niet beschikbaar zijn.

Wijzigingen per 1 juni 2022: De 'regelingen' heten vanaf nu 'zorgwetten' en zijn uitgebreid met Jeugdwet en Zvw vanaf 2015. Bij dit herontwerp zijn de meest recente bevolkingsgegevens gebruikt. Hierdoor zijn de cijfers over 2015-2018 aangepast met minder dan 1 procent.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40063NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40063NED

Gebruik in aantal en aandeel personen met pgb voor langdurige zorg Geslacht, leeftijd, aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40063NED

Gebruik in aantal en aandeel personen met pgb voor langdurige zorg Geslacht, leeftijd, aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket