Dataset

Personen met een pgb; aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg gefinancierd vanuit meerdere wetten: de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015), de Zorgverzekeringswet en de Jeugdwet. Onder deze wetten kan zorg afgenomen worden als zorg in natura of bekostigd uit een persoonsgebonden budget (pgb). Voor het gebruiken van de zorg vanuit een pgb sluiten budgethouders met zorgverleners overeenkomsten af en worden declaraties ingediend.

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en op peildatum gebruik maakt van een persoonsgebonden budget (pgb) voor langdurige zorg, en het aantal zorgverleners per persoon. Deze tabel bevat alleen personen die een pgb toegekend kregen en op peilmoment in de Basisregistratie Personen (BRP) staan ingeschreven. Het gaat om pgb's die daadwerkelijk zijn ingezet voor het inkopen van zorg en om zorgverleners waarvoor een declaratie is ingediend.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht en leeftijd op 31 december van het verslagjaar van de budgethouder, het aantal zorgverleners in jaar per budgethouder en zorgwet en sector en zorgzwaartepakket naar indicatie. Het zzp van de indicatie wordt bepaald op aanvangsdatum van de declaratie. Declaraties kunnen doorlopen als de indicatie is aangepast. Personen kunnen hierdoor tegelijkertijd in meerdere zzp-categorieën terechtkomen waardoor de som van de detailgegevens af kan wijken van het totaal. De sector Geestelijke Gezondheidszorg is in deze tabel wegens lage aantallen niet meegenomen.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over 2021 en 2022 zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 15 december 2023: De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status. In verband met een mogelijke (kleine) bijstelling van de cijfers over 2021 en 2022 voor een van de zorgkantoorregio's zijn de cijfers voor 2021 momenteel nog voorlopige cijfers. In de loop van het 1e kwartaal van 2024 zullen deze cijfers definitief worden.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40063NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40063NED

Gebruik in aantal en aandeel personen met pgb voor langdurige zorg Geslacht, leeftijd, aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40063NED

Gebruik in aantal en aandeel personen met pgb voor langdurige zorg Geslacht, leeftijd, aantal zorgverleners, zorgzwaartepakket