Dataset

Zorgzwaartepakket; uitgaven/volume o.b.v. nacalculatie afspraken, 2010-'17

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-10-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat jaarlijkse gegevens betreffende nagecalculeerde uitgaven en volume van de langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. De uitgaven dekken het budget van de AWBZ/Wlz-zorg in natura die geleverd wordt in de vorm van zorgzwaartepakketten. Het volume betreft het aantal dagen verleende zorg via zorgzwaartepakketten.

De cijfers zijn gebaseerd op productie-afspraken en nacalculaties. De nacalculaties betreffen gerealiseerde AWBZ/Wlz-zorguitgaven en -volume die na controle vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en gebaseerd zijn op gegevens die door zorginstellingen en zorgkantoren zijn goedgekeurd. De productie-afspraken betreffen de voorlopige afspraken tussen zorgkantoren en zorgaanbieders over de te leveren AWBZ/Wlz-zorg in natura.

In de tabel worden de cijfers over de intramurale zorg die geleverd wordt via zorgzwaartepakketten uitgesplitst naar zorgsector.

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een ander deel wordt vanaf 2015 gefinancierd uit de volgende wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015. Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de 'Extramurale zorg', 'Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C Beschermd wonen' en 'Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ'. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in 2015. De cijfers die in deze tabel gepubliceerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar van 2010 tot en met 2017

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 1 april 2021:

  • Cijfers over 2017 zijn ongewijzigd definitief gemaakt.
  • De tabel is stopgezet. Met ingang van 2018 is de bekostigingscyclus Wlz gewijzigd, waarbij nacalculatie door de NZa alleen nog betrekking heeft op totale productie. Nacalculatie door de NZa vindt dan niet meer plaats op het niveau van afzonderlijke prestaties.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Geen, deze tabel is stopgezet. De cijfers over uitgaven en volume van Wlz-zorg in natura vanaf verslagjaar 2018 worden gepubliceerd in andere MLZ-StatLinetabellen op basis van declaraties afkomstig van het Zorginstituut en Vektis (zie paragraaf 3 voor een link).

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40030NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40030NED

Langdurige intramurale zorg in natura in de vorm van zorgzwaartepakketten Uitgaven in euro’s en volume in dagen o.b.v. nacalculatie en afspraken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40030NED

Langdurige intramurale zorg in natura in de vorm van zorgzwaartepakketten Uitgaven in euro’s en volume in dagen o.b.v. nacalculatie en afspraken