Dataset

Arbeid en lonen van zorgaanbieders die horen bij de uitgaven voor gezondheidszorg en welzijn volgens de Zorgrekeningen (vanaf 01-01-2009)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over arbeid en lonen van functioneel ingedeelde aanbieders van gezondheidszorg en welzijn. Om als aanbieder mee te tellen, worden alle activiteiten op het terrein van gezondheid en welzijn meegenomen, ongeacht of deze activiteiten als hoofd- of als nevenactiviteit plaatsvinden. Met deze gegevens wordt een beschrijving van de werkgelegenheid gegeven die hoort bij de uitgaven aan gezondheid en welzijn zoals beschreven in de zorgrekeningen. De actoren zijn ook ingedeeld naar de health care providers indeling van het System of Health Accounts.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Opdat de werkgelegenheidscijfers aansluiten bij de uitgavencijfers worden dezelfde uitgangspunten gebruikt:

De zorgrekeningen hebben betrekking op alle zorgdiensten of goederen die door de eindgebruiker, patiënt of cliënt worden gebruikt inclusief de activiteiten voor beleid, beheer en verzekeringen van de zorg. Alles wat daaraan voorafgaat, zoals in de productie van geneesmiddelen door de farmaceutische industrie, telt niet mee. Ook diensten en goederen die geleverd worden door bedrijven en instellingen die zorg niet als hun belangrijkste activiteit hebben, vallen onder de zorgrekeningen (zoals zittend ziekenvervoer per taxi). De aansluiting van werkgelegenheidscijfers met de uitgavencijfers is in hoge mate gebaseerd op de integratie van het zorgeenhedenregister met het SSB. Het zorgeenhedenregister is zelf het resultaat van integratie van het Algemeen Bedrijven Register van het CBS met gegevens uit databank DigiMV, en uit de registratie van de Nederlandse Zorgautoriteit met budgetgegevens van zorginstellingen die (mede) gefinancierd worden door de Wet langdurige zorg. Databank DigiMV omvat digitale jaardocumenten van (groepen van) ondernemingen die geheel of gedeeltelijk gefinancierd worden via de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Jeugdwet. De cijfers die op deze wijze zijn verkregen, zijn beschikbaar vanaf 2009. Om aan te sluiten bij de cijfers over de zorguitgaven is ook de indeling van groepen aanbieders gevolgd die bij de uitgaven wordt gebruikt. Dat betekent dat de indeling niet de Standaard Bedrijfsindeling 2008 van het CBS volgt. Immers, secundaire activiteiten van bedrijven en instellingen zijn nu ook meegeteld. Bovendien noopt het gebruik van bronnen over financiering van de zorg bij het samenstellen van de zorguitgaven tot een aangepaste indeling van zorgaanbieders. Volledige terreindekking wordt verkregen door het gebruik van de bronnen anders dan het SSB.

Populatie

Zorgaanbieders met activiteit in section Q van NACE rev.2 (Statistical classification of economic activities in the European Community) (divisions 86, 87 en 88), dan wel behorend tot de klasse Health Care Providers van het System of Health Accounts. Het gaat om elke economische eenheid (ook huishoudens) die zorgproducten (goederen of diensten) verschaft aan de eindgebruiker, dan wel zorgt voor de administratie, beleid, beheer en financiering daarvan. Zo behoren bijvoorbeeld naast algemene ziekenhuizen ook het gevangenisziekenhuis, apotheken, interne arbodiensten, zorgverzekeraars en overheid tot de populatie. De aanbieders zijn gegroepeerd volgens een indeling naar actoren, die correspondeert met dan wel optelt tot de indeling naar Health Care Providers van het SHA plus een aanvullende indeling voor welzijn, kinderopvang en maatschappelijke diensten. De activiteiten / producten zijn ingedeeld volgens de classificatie van health care functions van het System of Health Accounts 2011, met daaraan toegevoegd een restcategorie die de rest van welzijnszorg (zoals gedefinieerd in NACE 87 en 88) dekt.

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410806bd1a1

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset