Dataset

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 01-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Economie
  • Handel
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en productieontwikkeling van de handel en diensten. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.

De omzet- en productieontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaarontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar uitgedrukt wordt. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periodeontwikkelingen: maand-op-maand of kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periodeontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Op dit moment bevat deze tabel uitsluitend seizoen- en kalendergecorrigeerde gegevens met betrekking tot de maandelijkse cijfers voor de branche detailhandel. Voor de andere branches lopen de ongecorrigeerde maandreeksen slechts terug tot januari 2021, wat het uitvoeren van correcties bemoeilijkt. Het gebrek aan voldoende historische gegevens maakt het moeilijk om consistente patronen en trends te identificeren, wat cruciaal is voor nauwkeurige correcties. Sommige gegevens zijn mogelijk niet representatief voor alle seizoensinvloeden die zich over een langere periode voordoen, wat kan leiden tot minder betrouwbare of zelfs onjuiste correcties. Naarmate de ongecorrigeerde maandreeksen langer worden, kunnen betrouwbaardere correcties worden gemaakt. In het voorjaar van 2025 zal de tabel daarom worden uitgebreid met seizoen- en kalendergecorrigeerde cijfers voor de andere branches, met terugwerkende kracht vanaf januari 2021.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 voor branches binnen SBI 47 detailhandel en het eerste kwartaal van 2005 voor alle andere branches.

Status van de cijfers: De cijfers van 2024 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk zes maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 1 juli 2024: Cijfers van de branches behorende bij de SBI-secties G, H, I, J, L, M, N en S zijn toegevoegd. Het betreft cijfers over de periode mei voor wat betreft de detailhandel en april voor de overige branches. Cijfers van 2023 en het eerste kwartaal van 2024 kunnen zijn bijgesteld.

Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2024 is met het publiceren van deze tabel overgestapt van referentiejaar 2015 naar 2021 (2021=100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2021.

In deze tabel zijn de gegevens van 9 losse tabellen samengevoegd. Welke tabellen dit betreft, vindt u verderop in deze tabeltoelichting onder “3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel op de eerste werkdag van de derde maand na afloop van de verslagmaand, cijfers van de branche detailhandel worden op de eerste werkdag van de tweede maand na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85828NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85828NED

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85828NED

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)