Dataset

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 05/13/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Trade
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cijfers over de omzet- en productieontwikkeling van de handel en diensten. De cijfers kunnen worden uitgesplitst naar branche volgens de Standaard bedrijfsindeling (SBI 2008) van het CBS. De ontwikkeling wordt weergegeven als procentuele verandering ten opzichte van een vorige periode en door middel van indexcijfers met als basisjaar 2021.

De omzet- en productieontwikkelingen worden in twee vormen gepubliceerd. Allereerst als jaar-op-jaarontwikkelingen waarbij de groei ten opzichte van dezelfde periode in het voorafgaande jaar uitgedrukt wordt. Deze cijfers worden ongecorrigeerd en kalendergecorrigeerd gepresenteerd. De tweede vorm betreft periode-op-periodeontwikkelingen: maand-op-maand of kwartaal-op-kwartaal. Periode-op-periodeontwikkelingen zijn mogelijk door het toepassen van seizoencorrectie.

Gegevens beschikbaar vanaf: januari 2000 voor branches binnen SBI 47 detailhandel en het eerste kwartaal van 2005 voor alle andere branches.

Status van de cijfers: De cijfers over 2023 en 2024 zijn voorlopig, de overige cijfers zijn definitief.

De cijfers van een kalenderjaar worden uiterlijk vijf maanden na afloop van dat kalenderjaar definitief. Door nagekomen respons kunnen de cijfers tot die tijd nog wijzigen en wordt de status van “voorlopig” aangehouden.

Wijzigingen per 13 mei 2024: Eenheden in de tabel zijn verbeterd t.o.v. de vorige versie. Cijfers van de branches behorende bij de SBI-secties H + I + J + L + M + N en SBI-afdelingen 45 en 46 zijn toegevoegd. Het betreft cijfers over de perioden eerste kwartaal van 2005 tot en met februari 2024.

Om de uitkomsten van deze indexreeksen aan te laten sluiten bij de actualiteit wordt eens in de vijf jaar een zogenaamde basisverlegging doorgevoerd. In 2024 is met het publiceren van deze tabel overgestapt van referentiejaar 2015 naar 2021 (2021=100) en zijn de wegingsfactoren geactualiseerd en gebaseerd op het jaar 2021.

In deze tabel zijn de gegevens van 9 losse tabellen samengevoegd. Welke tabellen dit betreft, vindt u verderop in deze tabeltoelichting onder “3. Koppelingen naar relevante tabellen en artikelen”.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Voor maandstatistieken publiceert het CBS als regel op de eerste werkdag van de derde maand na afloop van de verslagmaand, cijfers van de branche detailhandel wordt op de eerste werkdag van de tweede maand na afloop van de verslagmaand gepubliceerd. Na publicatie van definitieve uitkomsten past het CBS de uitkomsten alleen aan als er grote bijstellingen en/of correcties noodzakelijk zijn.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=85828NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/85828NED

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/85828NED

Handel en diensten; omzet- en productieontwikkeling, index 2021=100 Naar bedrijfsactiviteit (SBI 2008)