Dataset

Personen met indicatie/gebruik ZZV; grondslag, persoonskenm., 2009-2014

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en het aantal en aandeel personen dat op peildatum een indicatie heeft voor AWBZ-gefinancierde zorg zonder verblijf en/of dat gebruik heeft gemaakt van AWBZ- en/of Wmo-gefinancierde zorg zonder verblijf in natura waarvoor een eigen bijdrage betaald moet worden. Ook is het aantal uren of dagdelen zorg in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd, grondslag, functie en persoonskenmerken.

Gegevens beschikbaar van 2009 tot en met 2014

Status van de cijfers: Alle cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 26 juli 2019: Geen, deze tabel is stopgezet. Vanaf 1 januari 2015 is de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vervangen door de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanwege de beleidswijzigingen en veranderingen in de administratie is het niet mogelijk de bestaande tabellen over indicatie en/of gebruik van AWBZ-zorg te continueren. Cijfers over Wlz vanaf 2015 worden in nieuwe tabellen gepubliceerd (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 7 april 2015: Zoals aangekondigd zijn door het CAK aanvullende gegevens geleverd over de zorg die in 2013 verleend is door de instellingen die deelnamen aan het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI). Deze gegevens ontbraken in de eerdere publicatie.

Op 1 januari 2013 is het 'Experiment Regelarme zorginstellingen' (ERAI) gestart. Deze experimenten hebben gevolgen voor de aantallen personen in de tabellen. In het indicatiebesluit hoeft door enkele aanbieders geen onderscheid gemaakt te worden tussen het type zorg; Persoonlijke Verzorging, Verpleging of Begeleiding. Indicaties die zorgverleners bij deze aanbieders afgeven, bevatten alleen de functie Verpleging.

Een aantal gemeenten heeft gedurende het kalenderjaar 2013 niet langer op reguliere wijze aan het CAK gegevens over Huishoudelijke verzorging (HV) geleverd. Dit leidt niet alleen tot een onderrapportage van de WMO-functie HV, maar heeft ook effect op de totalen (ZZV-totaal, Totaal indicatie/gebruik, totaal gebruik ZZV en/of ZMV).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81455NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81455NED

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81455NED

Personen met indicatie en/of gebruik van zorg zonder verblijf Geslacht, leeftijd, grondslag, functie, persoonskenmerken