Dataset

Aanspraken verzekerd partnerpensioen; pensioenuitvoerders, -regelingen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 24-07-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie onderdelen, de zogeheten pijlers. In deze pijlers kan een pensioenvoorziening worden opgebouwd voor de oude dag. Daarnaast zijn in de pijlers voorzieningen opgenomen, die kunnen voorzien in een uitkering voor de partner bij overlijden van een persoon. Met betrekking tot deze laatste uitkeringen is de inrichting van de pijlers als volgt:

  • In de eerste pijler is opgenomen de Algemene nabestaanden wet (Anw).
  • In de tweede pijler kan een partnerpensioen verzekerd of opgebouwd worden binnen arbeidsgerelateerde, collectieve pensioenregelingen.
  • Tot slot kunnen in de derde pijler individuele producten bij verzekeraars worden afgesloten. Denk hierbij aan een overlijdensrisicoverzekering of een nabestaandenlijfrente. Deze tabel geeft inzicht in de stand van het aantal aanspraken op toekomstig partnerpensioen en het totale bruto jaarbedrag verzekerd partnerpensioen ultimo verslagjaar, binnen de tweede pijler.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2017.

Status van de cijfers: De cijfers vanaf 2017 tot en met 2021 zijn definitief. De cijfers over 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 31 januari 2024:

  • Toegevoegd zijn de voorlopige cijfers van 2022;
  • De cijfers van 2021 zijn definitief gemaakt.

Als gevolg van een kwaliteitsslag zijn enkele pensioenuitvoerders overgeheveld naar de juiste soort pensioenuitvoerder in 2021 ten opzichte van 2020. Dit veroorzaakt met name een verschuiving in de aantallen aanspraken van Ondernemingspensioenfonds naar Pensioenverzekeraar. Daarnaast is bij bedrijfstakpensioenfondsen in 2021 het bedrag bij ‘Overlijden deelnemer na pensionering – partner ontvangt tot AOW-datum’ fors toegenomen. Dit is veroorzaakt door een gewijzigde waardering van dit bedrag bij een pensioenuitvoerder.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De voorlopige cijfers van het jaar 2023 worden in het vierde kwartaal 2024 gepubliceerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84864NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84864NED

Aantal aanspraken; bedragen verzekerd partnerpensioen Uitvoerders; regelingen; deelnemerstatussen

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84864NED

Aantal aanspraken; bedragen verzekerd partnerpensioen Uitvoerders; regelingen; deelnemerstatussen