Gesloten datasets

Sommige datasets op data.overheid.nl zijn 'gesloten'. Dit betekent dat de dataset niet voor publiek hergebruik beschikbaar is of komt. Als een dataset 'gesloten' is, moet ook duidelijk zijn waarom een dataset niet beschikbaar is of beschikbaar zal komen.

Redenen om een dataset gesloten te houden

Let op: bij een gesloten dataset wordt meestal maar één reden genoemd; het kan echter zijn dat er meer redenen zijn waarom een dataset gesloten is. We adviseren om de volgens de volgorde van de beslisboom te werken en de eerste van toepassing zijnde reden te benoemen.  

  Reden Uitleg (vanuit beslisboom Rijkwaterstaat)
1 Gevaar eenheid Kroon Het verstrekken van de dataset kan gevaar opleveren voor de eenheid van de Kroon.
2 Staatsveiligheid Het verstrekken van de dataset kan de veiligheid van de Staat schaden.
3 Vertrouwelijk De dataset bevat bedrijfs- en/of fabricage gegevens die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn medegedeeld, en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking. 
4 Privacy

De dataset bevat persoongegevens:  

  1. de persoongegevens kunnen niet eenvoudig worden verwijderd uit de dataset (anonimiseren) waarbij de dataset bruikbaar blijft; of,
  2. er is sprake van inbreuk op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; of, 
  3. de betrokkenen zijn vooraf geinformeerd over de openbaarmaking en hebben geen toestemming verleent; of, 
  4. de persoonsgegevens kunnen op een eenvoudige manier achterhaald worden door koppeling(en) met een ander bestand.
5 Belang betrekkingen De betrekkingen van Nederland met andere Staten en/of internationale organisaties is belangrijker dan het opstellen van de dataset. 
6 Economische/ financiele belangen  De economische of financiele belangen van de Staat of andere publiekrechtelijke lichamen zijn belangrijker dan het openstelen van de dataset. 
7 Strafrecht  De dataset heeft betrekking op de opsporing en/of vervolging van strafbare feiten en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking.
8 Inspectie, controle en toezicht De dataset heeft betrekking op inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen en er zijn geen zwaarder wegende belangen voor openbaarmaking. 
9 Persoonlijke beleidsopvattingen De dataset bevat persoonlijke beleidsopvattingen. De betrokkene heeft geen uitdrukkelijke toestemming verleent voor openbaarmaking. De gegevens kunnen niet eenvoudig worden geanonimiseerd en er zijn geen zwaarder wegende belangen tot openbaarmaking. 
10 Rechten van derden De overheid kan niet vrij beschikken over de inhoud van de dataset en/of heeft geen uitdrukkelijke toestemming om de dataset open te stellen. 
X Onbekend Het departement geeft aan dat de dataset gesloten blijft, maar er is geen reden opgegeven. De reden wordt zo snel mogelijk vastgesteld. 

Indien mogelijk wordt een verwijzing gemaakt naar relevante wetgeving als ondersteuning of grondslag voor het gesloten blijven van een dataset: 

  1. Wet Openbaarheid Bestuur: http://www.wetten.nl/BWBR0005252/
  2. Wet bescherming Persoonsgegegevens: http://www.wetten.nl/BWBR0011468/
  3. Wet op Hergebruik van Overheidsinformatie: bekendmaking 24 juni in het Staatsblad, inwerking getreden per 18 juli 2015, http://wetten.overheid.nl/BWBR0036795

 

Daarnaast zijn specifieke onderdelen uit wetgeving rond CBS, Kadaster e.a. van toepassing.