Dataset

Bedrijfsleven; arbeids- en financiële gegevens, SBI'93, 2006 - 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
  • Trade
  • Industry
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over aantal banen van werkzame personen en aantal werknemers, bedrijfsresultaat, bedrijfsopbrengsten en -lasten, financieel resultaat, saldo voorzieningen en buitengewoon resultaat van een groot aantal bedrijfstakken en -branches volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI'93) van het CBS.

De gegevens zijn ontleend aan meer gedetailleerde branchespecifieke tabellen (zie paragraaf 3) en maken het mogelijk de branches onderling te vergelijken. Het gaat om de volgende bedrijfstakken en branches. 0141 Hoveniers en agrarische dienstverlening; 10 - 14 Winning van delfstoffen; 15 - 37 Industrie (met uitzondering van 3663.1); 3663.1 Sociale werkvoorziening; 40 Productie en distributie van elektriciteit, aardgas, stoom en warm water; 41 Winning en distributie van water; 45 Bouwnijverheid; 50 Handel in en reparatie van auto's en motorfietsen; benzineservicestations; 51 Groothandel en handelsbemiddeling; 52 Detailhandel en reparatie ten behoeve van particulieren; 55 Horeca; 60 - 64 Vervoer, opslag en communicatie; 71 Verhuur van transportmiddelen, machines en werktuigen zonder bedienend personeel en van overige roerende goederen; 72 Computerservice- en informatietechnologiebureaus en dergelijke; 73 Speur- en ontwikkelingswerk; 74 Overige zakelijke dienstverlening; 90 Milieudienstverlening; 93 Overige dienstverlening. Voor een verklaring van de SBI zie paragraaf 2.

Gegevens beschikbaar van 2006 - 2008.

Status van de cijfers: Alle cijfers in de tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 1 september 2011: Deze tabel gaat niet verder dan uitkomsten over het verslagjaar 2008.
Het samenstellen van de cijfers over 2009 is in vergelijking met voorgaande jaren op twee belangrijke onderdelen gewijzigd:

  • de SBI 2008 is toegepast;
  • de statistische eenheid is veranderd. Voornoemde wijzigingen zijn dusdanig ingrijpend dat de uitkomsten niet vergelijkbaar zijn met die van eerdere jaren en daarom is gestart met een nieuwe tabel vanaf 2009 (zie paragraaf 3).

Wijzigingen per 12 november 2010: Uit nader onderzoek is gebleken dat de cijfers met betrekking tot het verslagjaar 2008 voor twee publicatiegroepen in de groothandel onvoldoende betrouwbaar zijn, namelijk voor: 5186 Groothandel in elektromotoren, elektrotechnische en elektronische instrumenten, schakelkasten en ander installatiemateriaal 5187 Groothandel in overige machines en apparaten voor industrie en handel De cijfers voor deze twee groepen zijn daarom niet meer opgenomen in de tabel.

Wijzigingen per 30 juni 2009: Voor een aantal SBI '93-groepen zijn de cijfers van 2007 niet vergelijkbaar met de cijfers van 2006. Het betreft de SBI's 2971, 3150, 3230, 33102, 5121, 5132a, 5141a, 5146, 5184a, 522, 5231, 5244 en 5261.

Met ingang van het verslagjaar 2007 is de vragenlijst die bedrijven in verband met het onderzoek voorgelegd krijgen iets gewijzigd. Tot en met 2006 werden loon(kosten)subsidies tot de (overige) bedrijfsopbrengsten gerekend, terwijl deze subsidies vanaf 2007 in mindering worden gebracht op de bedrijfslasten. Door de wijzigingen zijn de uitkomsten over het jaar 2007 niet helemaal vergelijkbaar met die over 2006. Het effect van de wijzigingen op de bedrijfsopbrengsten en bedrijfslasten is voor de meeste branches gering.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71835ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71835ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71835ned

Arbeidsgegevens, opbrengsten, lasten en resultaten delfstoffen, industrie, handel, horeca, vervoer en dienstverlening