Dataset

Voortijdig schoolverlaters; geslacht, woonregio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 06/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat gegevens over de jaarlijkse aanwas van voortijdig schoolverlaters vanuit het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en voortgezet algemeen volwassenenonderwijs naar geslacht en woonregio (gemeente, gemeentegrootte, provincie, landsdeel en RMC-regio).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2012/'13.

Status van de cijfers: De cijfers voor de meest recente periode zijn voorlopig. Deze cijfers worden definitief bij de publicatie van de volgende periode.

Wijzigingen per 27 juni 2023: De definitieve cijfers over het schooljaar 2020/'21 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2021/'22 zijn toegevoegd.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In het tweede kwartaal van 2024 komen de definitieve cijfers over het schooljaar 2021/'22 en de voorlopige cijfers over het schooljaar 2022/’23 beschikbaar.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84780NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84780NED

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Geslacht, woonregio en MC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84780NED

Voortijdig schoolverlaters, vsv'ers, Geslacht, woonregio en MC Regionaal Meld- en Coördinatiepunt