Dataset

Zoeken

56 datasets

 • Het NNN (voorheen EHS) is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebiede...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • WAV gebieden zijn zeer kwetsbare gebieden volgens de Wet Ammoniak en Veehouderij. Dit zijn voor verzuring gevoelige gebieden, of delen daarvan, die zijn gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. O...

  Data eigenaar: Interprovinciaal Overleg
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • In opdracht van de Provincie Zuid-Holland heeft de combinatie GEO_LOGICAL/TBWI Consult/Buro Maerlant de rapportage Aardkundige kenmerken Zuid-Holland (2016) inclusief twee vlakdekkende aardkundige ken...

  Data eigenaar: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Bodem, Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie
 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. Kaart van de stiltegebieden in Fryslan. Dit zijn gebieden waarvoor regels gelden ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

  Data eigenaar: Fryslan
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Organisatie en beleid, Natuur en milieu
 • De Wet ammoniak en veehouderij beschermt zeer kwetsbare gebieden tegen de uitstoot van ammoniak die wordt veroorzaakt door veehouderijen. Op grond van deze wet wijzen Provinciale Staten gebieden aan d...

  Data eigenaar: Fryslan
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu
 • Alle landschappelijke en cultuurhistorische lijnelementen van Provinciaal belang: Deltawerken en overige grote ingenieurswerken zoals de Zeelandbrug, deltadijken, binnendijken, muraltmuurtjes, Atlanti...

  Data eigenaar: Provincie Zeeland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Landbouw, Natuur en milieu, Organisatie en beleid, Cultuur en recreatie, Ruimtelijke ordening
 • De lijst met Provinciale monumenten is samengesteld door de Provinciale Staten van de provincie en heeft twee verschillende functies, namelijk panden kunnen zo vanuit de provincie beschermd worden en ...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Cultuur en recreatie
 • Bestand bevat de grondwaterbeschermingsgebieden de waterwingebieden en de boringsvrije zone grondwater in Flevoland. Bestand is conform de INSPIRE specificaties.

  Data eigenaar: Flevoland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu, Ruimtelijke ordening
 • Op 2 juli 2019 hebben Gedeputeerde Staten van Drenthe de ontwerp NNN (Natuurnetwerk Nederland, voorheen de EHS) geactualiseerd. De kaart van het Natuurnetwerk is onderdeel van de Provinciale Omgevings...

  Data eigenaar: Drenthe
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu
 • De NNN, voorheen EHS, is een netwerk van gebieden in Nederland waar de natuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden...

  Data eigenaar: Flevoland
  Bijgewerkt: 11-04-2021
  Thema: Natuur en milieu

Filter je resultaten

Status (1)
Taal van de metadata (1)
Bron catalogus (1)