Search

53 datasets

 • Op basis van de Wet Ammoniak en Veehouderij (WAV) vastgestelde voor verzuring gevoelige onderdelen van de ecologische hoofdstructuur en voor verzuring gevoelige gebieden in de nog niet begrensde ecolo...

  Data owner: Drenthe
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Organisation and policy
 • Tot de landschappelijke en cultuurhistorische kernkwaliteiten worden die elementen en patronen gerekend die bepalend zijn voor het karakter van Flevoland, waarmee de essentie van het polderconcept wor...

  Data owner: Flevoland
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Spatial planning, Culture and recreation
 • Aanwijzing rust- en foerageergebieden voor ganzen en smienten. Het ganzenbeleid is erop gericht dat de in ons land verblijvende beschermde inheemse ganzen gedurende de winter binnen ganzenrust- en foe...

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Maximale diepte om te boren gebaseerd op Top50 vector topografische bestand (vlakken). Volgende stappen zijn genomen: interpretatie van o.a. boorgegevens, interpolatie puntgegevens, (e.e.a. zoals weer...

  Data owner: Flevoland
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Deze data is gestandaardiseerd voor de provinciale aanlevering INSPIRE. De EHS is een samenhangend stelsel van natuurgebieden van internationaal of nationaal belang dat strekt tot de veiligstelling va...

  Data owner: Fryslan
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and landscape management, Nature and environment, Spatial planning
 • Dataset

  Stiltegebieden

  Kaart van de stiltegebieden in Fryslan. Dit zijn gebieden waarvoor regels gelden ter voorkoming of beperking van geluidhinder.

  Data owner: Fryslan
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Organisation and policy, Nature and environment
 • De rijksoverheid heeft in de Nota Ruimte 20 Nationale Landschappen aangewezen. Twee daarvan liggen in Fryslân: Zuidwest-Fryslân en Noordelijke Wouden. Nationale Landschappen zijn gebieden met internat...

  Data owner: Fryslan
  Bijgewerkt: 10/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • Bestand is opgesteld ten behoeve van INSPIRE. Globaal zijn de locaties ingetekend waar industrieel zand wordt gewonnen, waar grootschalige zandwinning voor ophoogzand plaatsvindt en waar klei wordt ge...

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Economy, Nature and environment, Water
 • Vastgestelde geluidscontouren van de gezoneerde industrieterreinen in Noord-Brabant. Bestand bevat alleen de (wettelijke) 50dB(A) contouren. Situatie is van ca. 1999, maar is eind 2013 het meest compl...

  Data owner: Noord-Brabant
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Nature and environment
 • De kaart geeft informatie over bodemkundige, geologische, geo-hydrologische en geomorfologische waardevolle objecten en/of processen in Zuid-Holland. Bestaande databronnen en inventarisaties zijn beoo...

  Data owner: Provincie Zuid-Holland
  Bijgewerkt: 09/05/2021
  Theme: Nature and environment

Filter your results

State (1)
Publicity level (2)
Metadata language (1)
Source Catalog (1)