Dataset

Ziekte-episodes van cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (vanaf 01-01-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 25-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat alle ziekte-episodes van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Een ziekte-episode bestaat uit één of meer contacten met de huisarts voor dezelfde klacht of ziekte en geeft aan gedurende welke periode in het verslagjaar de klacht of ziekte aanwezig was. De betreffende klacht of ziekte wordt gekenmerkt met een diagnosecode, gecodeerd volgens de International Classification of Primary Care-1 (ICPC-1). Elk record betreft één ziekte-episode, personen kunnen meerdere ziekte-episodes in één jaar hebben en dus meerdere keren voorkomen in dit bestand. Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens uit dit bestand worden gebruikt in combinatie met de gegevens uit het bestand NZRClient, waarin de gegevens staan over alle ingeschreven patiënten bij de NZR-huisartsen. Een ziekte-episode (verder te noemen 'episode') is de periode tussen het moment dat een patiënt voor het eerst met een klacht bij de huisarts komt en het moment dat de ziekte is genezen of de patiënt is overleden. Bij chronische ziekten wordt een episode niet afgesloten, maar blijven personen voor die diagnose over de jaren heen meetellen tot de patiënt overlijdt. Episodes van ziekten of aandoeningen waarvan de patiënt kan genezen worden automatisch afgesloten als er gedurende een vastgestelde periode voor deze aandoening geen contact meer is geweest met de huisarts. Deze afsluitperiode verschilt per type aandoening en varieert tussen 4 weken en 1 jaar na het laatste contact. De einddatum van de ziekte-episode wordt vervolgens vastgesteld op de datum van het laatste contact plus de helft van de afsluitperiode. Er is geen directe relatie tussen het aantal episodes en het aantal huisartscontacten van een persoon. Een episode kan bestaan uit één of meer contacten met de huisarts over een langere periode, terwijl tijdens een contact met de huisarts meerdere onderwerpen aan de orde kunnen komen die tot verschillende episodes behoren. In dit bestand zijn de episodes opgenomen die in (een deel van) het verslagjaar aanwezig waren bij cliënten die voorkomen in NZRClient. In dat bestand is ook een ophooggewicht opgenomen, waarmee de uitkomsten van de episodes opgehoogd kunnen worden naar de gehele Nederlandse bevolking. Per ziekte-episode worden de start- en (geschatte) einddatum weergegeven. Omdat bij chronische ziekten de episode niet word afgesloten, hebben ziekte-episodes van chronische aandoeningen geen einddatum. Indien een cliënt ingeschreven was bij een praktijk die bruikbare ziekte-episodes aanlevert, maar er komen geen ziekte-episodes van de cliënt voor in dit bestand, dan heeft de cliënt in het verslagjaar geen ziekte-episodes gehad. Met ingang van verslagjaar 2018 heeft Nivel geen ruwe bronbestanden meer aan het CBS geleverd, maar opgewerkte bestanden die Nivel voor haar eigen analyses heeft gebruikt. Deze opgewerkte bestanden bevatten grotendeels dezelfde variabelen als de ruwe bestanden, maar hieruit zijn al een aantal registratiefouten verwijderd, zoals bijvoorbeeld dubbele records op basis van het Nivel patiëntnummer. Met ingang van verslagjaar 2018 zijn zes variabelen niet meer in het door Nivel aangeleverde episodebestand opgenomen. Het betreft aanvullende gegevens per ziekte-episode, namelijk de datums van het eerste en laatste contact en het aantal contacten met de huisarts in het kader van deze ziekte-episode, en de datums van de eerste en laatste prescriptie en het aantal prescripties van medicijnen voor deze ziekte of aandoening. Deze variabelen zijn nog wel aanwezig in NZREpisode, maar zijn niet meer gevuld. Het cliëntbestand van 2018 omvat relatief gezien minder cliënten dan de bestanden van eerdere jaren (ongeveer 10% minder), omdat de NZR praktijken die aangesloten zijn op één bepaald Huisarts InformatieSyteem (HIS) nog geen data hadden aangeleverd ten tijde van het produceren van de analysebestanden door Nivel. Als gevolg hiervan zijn er in verslagjaar 2018 ook minder ziekte-episodes opgenomen in NZREpisode.

Populatie

Door Nivel geconstrueerde ziekte-episodes van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410805f9e3e

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset