Dataset

Cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (01-01-2012 - 01-01-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 25-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Dit bestand wordt in de meeste gevallen gebruikt in combinatie met NZR-ziekte-episodes of NZR--verrichtingen, waarin de zorginhoudelijke variabelen zijn opgenomen. De NZR-registratie omvat een per jaar verschillend aantal huisartspraktijken (grofweg ongeveer 10% van alle Nederlandse huisartspraktijken), waarbij de registratiehouder NIVEL bij de selectie van praktijken streeft naar representativiteit voor de Nederlandse bevolking. De registratie omvat onder andere gegevens over verrichtingen en ziekte-episodes. Daarnaast bevat het een afslag uit de cliëntenadministratie van huisartspraktijken. Op deze afslag is dit bestand gebaseerd. Alleen de ingeschreven, vaste cliënten in een praktijk worden meegenomen; passanten behoren niet tot de steekproefpopulatie. In het bestand zijn enkel de personen opgenomen die uniek koppelbaar zijn aan de Basisregistratie Personen (BRP) en een geldig RIN nummer (RINPERSOON=R) hebben. Tot 2016 werd vooral gebruikgemaakt van de koppelsleutel geslacht, geboortedatum en postcode4, waardoor er sprake kon zijn van N-op-N koppelingen: cliënten met een dergelijke koppeling maken geen deel uit van dit bestand. Door het gebruik van BSN als koppelsleutel is het aantal N-op-N koppelingen vanaf 2016 nagenoeg nul. Alleen uniek koppelbare cliënten met een 1-op-1 koppeling met de BRP zijn in dit eindbestand aanwezig. Verder zijn per cliënt ophooggewichten toegevoegd voor de ziekte-episodes en de verrichtingen. Deze ophooggewichten zijn gebruikt om representatieve cijfers voor de gehele Nederlandse bevolking te kunnen bepalen voor de publicatie in StatLine-tabellen. Omdat er tot en met 2015 sprake was van een bias vanwege de N-op-N koppelingen, en er zo selectief groepen cliënten verwijderd werden, werd er tot en met 2015 met een koppelkans gewerkt. De inverse van de koppelkans is een ophooggewicht dat afhangt van de koppelsleutels en geboorteland, en corrigeert voor het selectief verwijderen van personen door N-op-N koppelingen. De inverse van de koppelkans was tot en met 2015 tevens het startgewicht bij het berekenen van de uiteindelijke ophooggewichten. Vanaf 2016 is de koppelkans voor bijna alle cliënten 1 omdat er op BSN gekoppeld kon worden. Per cliënt is per praktijk waar hij/zij in het verslagjaar was ingeschreven aangegeven wat het meest vroege en het meest late inschrijfkwartaal in dat jaar was. Voor cliënten die het gehele jaar bij een praktijk waren ingeschreven, hebben deze variabelen respectievelijk de waarden 1 en 4. Verder wordt aangegeven of de praktijk beoordeelbare ziekte-episodes en/of verrichtingen heeft geleverd. Indien dit het geval is, zijn de eventuele ziekte-episodes en/of verrichtingen die een cliënt in het verslagjaar had, opgenomen in de bijbehorende NZR episodes- en verrichtingenbestanden.

Populatie

Personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410804dac66

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset