Dataset

Contacten met de huisarts van cliënten van huisartspraktijken deelnemend aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (vanaf 01-01-2018)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 25-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Zorg en gezondheid
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Dit bestand bevat gegevens over het aantal gedeclareerde contacten ('verrichtingen') met de huisarts van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR). Er wordt onderscheid gemaakt tussen consulten op de praktijk, visites bij de cliënt thuis en telefonische of e-mail consulten. Deze bestanden kunnen uitsluitend binnen het CBS gebruikt worden na toestemming van Nivel, aan het gebruik zijn kosten verbonden. Externe onderzoekers kunnen via de website van Nivel een gegevensaanvraag indienen. Na goedkeuring zal Nivel in de meeste gevallen (tegen betaling) een specifiek maatwerkbestand maken dat is toegespitst op de onderzoeksvraag.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens uit dit bestand worden gebruikt in combinatie met de gegevens uit het bestand NZRClient, waarin de gegevens staan over alle ingeschreven patiënten bij de NZR-huisartsen. In dit bestand zijn de gedeclareerde contacten opgenomen die personen in NZRClient tijdens het verslagjaar hebben gehad met de huisarts en/of (GGZ-)praktijkondersteuner van de huisartspraktijk waar zij tijdens het verslagjaar stonden ingeschreven. In het bestand wordt het soort contact gedetailleerd omschreven aan de hand van een zogenaamde CTG-code of prestatiecode. In NZRClient is ook een ophooggewicht opgenomen, waarmee de uitkomsten van de verrichtingen opgehoogd kunnen worden naar de gehele Nederlandse bevolking. Indien een cliënt ingeschreven was bij een praktijk met beoordeelbare contacten, maar er komen geen contacten van de cliënt voor in dit bestand, dan heeft de cliënt in het verslagjaar geen contacten met de huisartspraktijk gehad. Met ingang van verslagjaar 2018 heeft Nivel geen ruwe bronbestanden meer aan het CBS geleverd, maar opgewerkte bestanden die Nivel voor haar eigen analyses heeft gebruikt. Deze opgewerkte bestanden bevatten grotendeels dezelfde variabelen als de ruwe bestanden, maar hieruit zijn al een aantal registratiefouten verwijderd, zoals bijvoorbeeld dubbele records op basis van het Nivel patiëntnummer. Ook het verrichtingenbestand is door Nivel ontdubbeld, zodat elke verrichtingscode nog maar één keer per patiënt per dag in het bestand voorkomt. Daarnaast zijn een aantal CTG-codes, die door Nivel niet gebruikt worden voor hun analyses, niet meer in het bestand opgenomen. In eerdere jaren waren op verzoek van het CBS de verrichtingen van nuljarigen die hadden plaatsgevonden vóór de inschrijfdatum (en dus vlak na de geboorte) toegevoegd aan het bestand met verrichtingen, maar vanaf verslagjaar 2018 komen er in het bestand alleen nog verrichtingen voor die plaatsvonden tijdens de inschrijfperiode bij de huisarts. Het aantal verrichtingen bij nuljarigen is daardoor vanaf verslagjaar 2018 lager. Het cliëntbestand van 2018 omvat relatief gezien minder cliënten dan de bestanden van eerdere jaren (ongeveer 10% minder), omdat de NZR praktijken die aangesloten zijn op één bepaald Huisarts InformatieSyteem (HIS) nog geen data hadden aangeleverd ten tijde van het produceren van de analysebestanden door Nivel. Als gevolg hiervan zijn er in verslagjaar 2018 ook minder gedeclareerde contacten opgenomen in NZRVerrichting.

Populatie

Aantallen en soorten gedeclareerde contacten met de huisartspraktijk van personen die ingeschreven staan bij huisartspraktijken die deelnemen aan Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn (NZR).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e410805f9d48

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Gerelateerde bronnen

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset