Dataset

WOZ-waarde en eigendom van woningen en niet-woningen (01-01-2012 - 02-01-2022)

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 11-10-2023
Licentie Geen open licentie
Thema
  • Bouwen en verbouwen
Toegang Niet Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Sluiten

Deze component is stopgezet. Voor het gebruik van de WOZ-waarde van woningen kunt u gebruikmaken van de component: WOZ-waarde van woningen (1-1-2019 - ...). De jaren 2019, 2020, 2021 staan in beide componenten. Gelieve de data vanaf 2019 uit de nieuwe component te gebruiken.

Dit is een verrijkingsbestand van de woningvoorraad op 1 januari en bevat informatie over het type eigendom, de type eigenaar en de bewoning van een woning. Team Vastgoed en Woningmarkt stelt voor gebruik in het SSB één keer per jaar de eigendomssituatie van verblijfsobjecten met woonfunctie vast. Hierbij worden de eigenaren volgens de Basisregistratie Kadaster (BRK) aangevuld met de LV-WOZ gekoppeld aan de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). De component EIGENDOMJJJJTABVV bevat de variabelen TypeEigendom en TypeEigenaar. Deze variabelen dienen ter vervanging van de variabelen VBOEIGENDOMBAG en VBOVERHUURDERBAG in de component EIGENDOMWOZBAGJJJJTABVV. Het advies is dan ook om deze laatste twee variabelen niet meer te gebruiken. Voor meer informatie wordt verwezen naar de korte onderzoeksbeschrijving: https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/methoden/onderzoeksomschrijvingen/korte-onderzoeksbeschrijvingen/eigendom-woningvoorraad.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Bron is de BAG+ (de met eigendom en WOZ verrijkte BAG). De eigendomsgegevens van het WOZ-register en het Kadaster worden gebruikt om de BAG-populatie (tot op verblijfsobjectniveau (vbo-niveau)) over een bepaalde periode te voorzien van eigendomskenmerken (huur/koop/onbekend). De WOZ-gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Het onderscheid huurwoning / eigen woning wordt bepaald op basis van een koppeling tussen BAG en het WOZ-register met een aanvulling uit het woningbestand van het Kadaster. De bestanden worden aan elkaar gekoppeld op basis van postcode, huisnummer en huisnummertoevoeging.De WOZ-registratie is voor één peilmoment per jaar (1 januari) beschikbaar. Als er een mutatie optreedt in eigendom (bijv. van huur naar koop), dan wordt deze mutatie pas opgenomen in het volgende jaar (in de volgende maand wanneer kan worden overgegaan op een maandbestand). Type verhuurder wordt afgeleid met behulp van een zelf samengestelde lijst met burgerservicenummer (bsn) of het rechtspersonen en samenwerkingsverbanden identificatienummer (rsin) van corporaties.

Populatie

Alle verblijfsobjecten (met voorraadtype = 1 en INVOORRAAD = 1) op peilmoment 1 januari in de BAG met een uniek Rinobjectnummer ook wel de woningvoorraad genoemd. Populatie en definities van de BAG zijn leidend voor de component. Populatie valt binnen de populatie verblijfsobjecten (woningen) volgens de BAG, zoals weergegeven door de component LEVCYCLWOONNIETWOONBUSVJJJJMMVV. In het bestand zijn op de gecombineerde sleutel SOORTOBJECTNUMMER en RINOBJECTNUMMER de variabelen TypeEigendom, KwaliteitEigendom en TypeEigenaar aanwezig. De variabele TypeEigendom geeft aan of er sprake is van een huurwoning / een eigen woning / onbekend eigendom. De variabele TypeEigenaar is een aanduiding of de eigenaar de gebruiker is, een corporatie is of een overig verhuurder is. De variabele KwaliteitEigendom geeft de kwaliteit van de methode waarmee eigendom een verblijfsobject is bepaald. Voor meer details wordt verwezen naar de codelijst. De variabele AantalBewoners geeft aan of het verblijfsobject bewoond is op 1 januari en hoeveel bewoners er geregistreerd staan. Het is mogelijk dat dit incidenteel afwijkt van de uitkomsten o.b.v. de koppeling met de Demografisch componenten. In die gevallen wordt geadviseerd om uit te gaan van de Demografische componenten. De variabele RINEigenaar identificeert samen met SoortRINEigenaar de eigenaar(indien bekend). De eigenaar van een woning kan een natuurlijk persoon zijn of een niet-natuurlijk persoon. De variabele SoortRINEigenaar geeft aan of de eigenaar is geregistreerd in het BRP of niet. In het eerste geval is het een natuurlijk persoon. In het tweede geval is de eigenaar niet in het BRP geregistreerd (bijvoorbeeld omdat deze in het buitenland woonachtig is) of een niet-natuurlijk persoon (bijvoorbeeld een woningcorporatie).

Bestemmingspagina: https://doi.org/10.57934/0b01e4108026177a

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Wettelijke basis

Wat is Juriconnect?

Doel vervaardiging

Locatie en tijd

Tijdsdekking

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset