Dataset

Loonkosten per eenheid product; nationale rekeningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 05-04-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Werk
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat gegevens over de ontwikkeling van loonkosten per eenheid product (loonkosten bestaan uit de beloning van werknemers plus eindheffingen minus loonkostensubsidie). De loonkosten per eenheid product worden doorgaans berekend op basis van werkzame personen. De gewerkte uren zijn echter een meer betrouwbare maatstaf voor de arbeidsinzet. Daarom wordt in de tabel de loonkosten per eenheid product ook op basis van gewerkte uren weergegeven. Naast de oorspronkelijke cijfers bevat de tabel ook seizoengecorrigeerde cijfers. De loonkosten per eenheid worden weergegeven naar dertien bedrijfstakken die gebaseerd zijn op Standaard Bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008).

Gegevens beschikbaar vanaf: eerste kwartaal 1996.

Status van de cijfers: Cijfers over de drie meest recente jaren hebben nog een voorlopig karakter omdat de cijfers kunnen worden aangepast op basis van het beschikbaar komen van nieuw of geactualiseerd bronmateriaal en op basis van aansluiting op recentere uitkomsten van de nationale rekeningen.

Wijzigingen per 5 april 2024: Cijfers van het vierde kwartaal 2023 zijn toegevoegd in deze tabel. Vanwege de coronacrisis en bijbehorende maatregelen zijn er fluctuaties in de cijfers van 2020 en 2021 te zien. Deze cijfers dienen daarom met enige voorzichtigheid gebruikt te worden. De gewerkte uren, de toegevoegde waarde, de loonkosten en het aantal werknemers worden door de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen onevenredig geraakt. Zo gaan de loonkosten fors omlaag door de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW-subsidie). De gewerkte uren en toegevoegde waarde dalen ook fors. Daarentegen hebben de maatregelen er (tijdelijk) voor gezorgd dat werknemers nog niet direct werden ontslagen.

In de Arbeidsrekeningen is voor de raming van de gewerkte uren van werknemers en de loonkostensubsidies afgeweken van de reguliere werkwijze. Door de NOW-subsidie, die in maart 2020 van kracht werd, konden werknemers die geen werk meer hadden worden doorbetaald en werd zo het baanverlies beperkt. Hierdoor zijn wel minder uren gewerkt, maar kwam dat niet tot uitdrukking in het geregistreerde aantal uren in de belangrijkste bron voor de Arbeidsrekeningen: het register met de loonaangiften van werkgevers. Als aanvulling zijn daarom gegevens gebruikt uit de Enquête beroepsbevolking (EBB). Deze zijn ingezet bij (delen van) bedrijfstakken die getroffen zijn door de coronamaatregelen.

Bij de raming van de loonkostensubsidies zijn voorschotbedragen van de NOW-regeling opgenomen. Bij de raming is gebruik gemaakt van gedetailleerde data van het UWV over de NOW-regeling. Deze informatie omvat de perioden van verwachte omzetdalingen en uitbetaalde NOW-subsidies per bedrijf.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De gegevens worden drie maanden na afloop van een kwartaal gepubliceerd. Bij de berekening van het vierde kwartaal worden de gegevens van de voorgaande drie kwartalen van dat jaar herzien. Op de publicatiemomenten kunnen de cijfers van de voorgaande kwartalen wijzigen. Dit komt doordat na publicatie van het vierde kwartaal (waarbij ook de eerste drie kwartalen herzien worden) de kwartaalcijfers nog drie keer herzien worden: bij elke nieuwe jaarberekening worden de kwartaalcijfers aangepast zodat de kwartaalcijfers aansluiten op het nieuwe jaarcijfer. Dit gebeurt voor het eerst in juni en een tweede maal bij de definitieve jaarberekening een jaar later. Tot slot worden de kwartalen het jaar daarop definitief vastgesteld, waarbij de jaartotalen niet meer veranderen. Daarnaast wordt een aantal reeksen met kwartaalcijfers voor seizoeninvloeden gecorrigeerd. Elke keer als een nieuw kwartaal wordt toegevoegd wordt de seizoencorrectie op de hele tijdreeks uitgevoerd, waarbij alle kwartalen kunnen worden aangepast. Doorgaans zijn de bijstellingen op eerder gepubliceerde cijfers gering.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=84180NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/84180NED

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/84180NED

Loonkosten per eenheid product, toegevoegde waarde per gewerkt uur Bedrijfstakken, oorspronkelijk en gecorrigeerd voor seizoeninvloeden