Dataset

Emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie en bouwjaar, 2009

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 14-03-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Verkeer
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel bevat emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen.Het betreft hierbij de emissies van stoffen die invloed hebben op de luchtkwaliteit op leefniveau en waarvoor wettelijke normen gelden bij de typegoedkeuring van wegvoertuigen.

Emissiefactoren geven de emissie weer per eenheid activiteit, in dit geval per afgelegde kilometer. Zij worden toegepast bij de berekening van de emissies door het wegverkeer (zie paragraaf 3). De hier weergegeven emissiefactoren zijn geldig voor het jaar 2009 en zijn uitgesplitst naar voertuigcategorie en bouwjaar van het voertuig.

Wettelijke normen voor typegoedkeuring van personenauto's ten aanzien van luchtverontreinigende stoffen in de uitlaatgassen zijn vanaf 1973 van kracht. Auto's die niet aan deze (Europese) normen voldoen mogen niet op de markt worden gebracht. Aanvankelijk kon door verbetering van de motortechniek aan de normen worden voldaan. Voortdurende aanscherpingen van de normen maakten de toepassing van katalysatoren noodzakelijk. De laatste aanscherpingen dateren van 1992 (EURO1), 1996 (EURO2), 2000 (EURO3) en van 2005 (EURO4). Bestelauto's moeten sinds 1992 aan dezelfde eisen voldoen als personen-auto's. Effectieve uitlaatgasnormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn in 1988 ingevoerd. Deze normen zijn inmiddels een aantal malen aangescherpt. In 2005 was de EURO4-norm van kracht. Een verdere aanscherping is ingegaan in 2008 (EURO5).

Status van de cijfers: Definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: N.v.t. Het betreft hier een nieuwe tabel met emissiefactoren voor het kalenderjaar 2009.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie van de emissiefactoren wegverkeer als StatLinetabel is in 2010 stopgezet. Voor de meest recente emissiefactoren wordt verwezen naar de tabellenset bij het methodenrapport voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland. Dit rapport wordt ieder jaar geactualiseerd.

Bestemmingspagina: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81010ned

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81010ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81010ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype