Dataset

Emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie en bouwjaar, 2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/05/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen.Het betreft hierbij de emissies van stoffen die invloed hebben op de luchtkwaliteit op leefniveau en waarvoor wettelijke normen gelden bij de typegoedkeuring van wegvoertuigen.

Emissiefactoren geven de emissie weer per eenheid activiteit, in dit geval per afgelegde kilometer. Zij worden toegepast bij de berekening van de emissies door het wegverkeer (zie paragraaf 3). De hier weergegeven emissiefactoren zijn geldig voor het jaar 2009 en zijn uitgesplitst naar voertuigcategorie en bouwjaar van het voertuig.

Wettelijke normen voor typegoedkeuring van personenauto's ten aanzien van luchtverontreinigende stoffen in de uitlaatgassen zijn vanaf 1973 van kracht. Auto's die niet aan deze (Europese) normen voldoen mogen niet op de markt worden gebracht. Aanvankelijk kon door verbetering van de motortechniek aan de normen worden voldaan. Voortdurende aanscherpingen van de normen maakten de toepassing van katalysatoren noodzakelijk. De laatste aanscherpingen dateren van 1992 (EURO1), 1996 (EURO2), 2000 (EURO3) en van 2005 (EURO4). Bestelauto's moeten sinds 1992 aan dezelfde eisen voldoen als personen-auto's. Effectieve uitlaatgasnormen voor zware bedrijfsvoertuigen zijn in 1988 ingevoerd. Deze normen zijn inmiddels een aantal malen aangescherpt. In 2005 was de EURO4-norm van kracht. Een verdere aanscherping is ingegaan in 2008 (EURO5).

Status van de cijfers: Definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: N.v.t. Het betreft hier een nieuwe tabel met emissiefactoren voor het kalenderjaar 2009.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De publicatie van de emissiefactoren wegverkeer als StatLinetabel is in 2010 stopgezet. Voor de meest recente emissiefactoren wordt verwezen naar de tabellenset bij het methodenrapport voor de berekening van de emissies door mobiele bronnen in Nederland. Dit rapport wordt ieder jaar geactualiseerd.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=81010ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/81010ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/81010ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype