Dataset

Emissiefactoren wegverkeer per voertuigcategorie en bouwjaar, 2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 07/24/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Traffic
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat emissiefactoren voor de uitlaatgassen van wegvoertuigen per bouwjaar, die van toepassing zijn op het statistiekjaar 2008. Deze factoren, die de emissie van uitlaatgassen geven per voertuigkilometer, zijn toegepast bij de berekening van de emissies door wegverkeer (zie paragraaf 3).

Het betreft emissiefactoren van de stoffen CO, VOS (alleen door verbranding), NOx en PM10 voor de wegtypen bebouwde kom, buitenwegen en autosnelwegen.

De volgende voertuigcategorieën worden onderscheiden: Totaal, personenauto-benzine, personenauto-diesel, personenauto-LPG, motortweewieler, bestelauto-benzine, bestelauto-diesel, bestelauto-LPG, vrachtauto-diesel, trekker-diesel en autobus-diesel.

Bouwjaren: Voertuigen van 0 tot en met 8 jaar oud (bouwjaren 2000 t/m 2008) en van de bouwjaargroep 9 jaar en ouder (bouwjaren 1999 en ouder).

Jaren: 2008.

Gegevens beschikbaar vanaf: niet van toepassing.

Status van de cijfers: Definitieve cijfers.

Wijzigingen ten opzichte van de vorige versie: N.v.t. Het betreft hier een nieuwe tabel met de laatste stand van zaken;in dit geval betrekking hebbend op het kalenderjaar 2008. N.B. Door het beschikbaar komen van een vernieuwde set basisemissie-factoren zijn de emissiefactoren van 2008 niet zonder meer vergelijkbaar met eerder gepubliceerde factoren.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? In principe wordt ieder voorjaar een nieuwe tabel gemaakt die van toepassing is op het meest recente gepubliceerde statistiekjaar. De voorgaande versie wordt dan naar het Statline-archief verplaatst.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80447ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80447ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof. Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80447ned

Koolmonoxide, vluchtige organische stoffen, stikstofoxiden, fijn stof. Voertuigcategorie, bouwjaar, wegtype.