Dataset

Financiële verantwoording: Voorzieningen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Download metadata (XML/RDF)

Beschrijving

Hier vindt u de voorzieningen afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/09-voorzieningen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

09-voorzieningen; Eigen risico WGA

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waade van voorzieningen met betrekking op het eigen risico WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Voorbeeld

09-voorzieningen; Jubileumvoorziening

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen voor jubileumuitkeringen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Langdurig zieken

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op langdurig zieken.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Overige personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van personele voorzieningen anders dan eerder benoemde personele voorzieningen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Overige voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorzieningen voor verplichtingen, kosten of verliezen inzake overige zaken die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen, voor zover niet in andere posten benoemd.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van verplichtingen, kosten of verliezen inzake personeel die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Sociaal beleid, reorganisatie e

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking tot sociaal beleid, reorganisatie en rechtspositionele voorzieningen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Totaal personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de som van alle personele voorzieningen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Totaal voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de som van alle voorzieningen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Verlofsparen en sabbatical leave

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op opgebouwde tegoeden verlofsparen en sabbatical leave. Hieronder kunnen ook de voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid vallen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Voorziening voor groot onderhoud

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor groot onderhoud gebouwen en terreinen.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Voorziening voor verlieslatende

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor mogelijk verlieslatende contracten.

Voorbeeld

09-voorzieningen; Werkloosheidsbijdragen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op werkloosheidsbijdragen.

Voorbeeld