Dataset

Financiële verantwoording: Voorzieningen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Updated 04/07/2022 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Education and science
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Hier vindt u de voorzieningen afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Landing page: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/09-voorzieningen

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Downloads

09-voorzieningen; Eigen risico WGA

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waade van voorzieningen met betrekking op het eigen risico WGA (Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten).

Preview

09-voorzieningen; Jubileumvoorziening

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen voor jubileumuitkeringen.

Preview

09-voorzieningen; Langdurig zieken

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op langdurig zieken.

Preview

09-voorzieningen; Overige personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van personele voorzieningen anders dan eerder benoemde personele voorzieningen.

Preview

09-voorzieningen; Overige voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorzieningen voor verplichtingen, kosten of verliezen inzake overige zaken die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen, voor zover niet in andere posten benoemd.

Preview

09-voorzieningen; Personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van verplichtingen, kosten of verliezen inzake personeel die op de balansdatum wel bekend of te verwachten zijn, maar waarvan onzeker is of, wanneer en in welke omvang zij zich zullen voordoen.

Preview

09-voorzieningen; Sociaal beleid, reorganisatie e

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking tot sociaal beleid, reorganisatie en rechtspositionele voorzieningen.

Preview

09-voorzieningen; Totaal personele voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de som van alle personele voorzieningen.

Preview

09-voorzieningen; Totaal voorzieningen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de som van alle voorzieningen.

Preview

09-voorzieningen; Verlofsparen en sabbatical leave

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op opgebouwde tegoeden verlofsparen en sabbatical leave. Hieronder kunnen ook de voorzieningen voor duurzame inzetbaarheid en levensfasebewust personeelsbeleid vallen.

Preview

09-voorzieningen; Voorziening voor groot onderhoud

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor groot onderhoud gebouwen en terreinen.

Preview

09-voorzieningen; Voorziening voor verlieslatende

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van de voorziening die getroffen wordt voor mogelijk verlieslatende contracten.

Preview

09-voorzieningen; Werkloosheidsbijdragen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de waarde van voorzieningen met betrekking op werkloosheidsbijdragen.

Preview