Dataset

Financiële verantwoording: Eigen vermogen

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Dienst Uitvoering Onderwijs (Rijk)
Bijgewerkt 07-04-2022
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Onderwijs en wetenschap
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Hier vindt u het eigen vermogen afkomstig uit de jaarrekeningen van de schoolbesturen over het laatste verslagjaar. Het laatste verslagjaar is gelijk aan het kalenderjaar minus 1 jaar. Het betreft de door de besturen in XBRL aangeleverde gegevens. Voor een meerjarig perspectief zijn de cijfers van deze besturen nu ook aangevuld met de cijfers uit de jaarrekeningen van de vier voorliggende jaren. Alle besturen hebben inmiddels de gegevens aangeleverd en zijn in het bestand opgenomen.

Bestemmingspagina: https://onderwijsdata.duo.nl/dataset/08-eigen-vermogen

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versiebeheer

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Downloads

08-eigen-vermogen; Aandeel van derden

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het overblijvend belang in de activa van de rechtspersoon na aftrek van al het vreemd vermogen.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Algemene reserve

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het gedeelte van het eigen vermogen waarover de daartoe bevoegde organen zonder belemmering door wettelijke of statutaire bepalingen kunnen beschikken voor het doel waarvoor de organisatie is opgericht, wordt aangeduid als algemene reserve of overige reserve of overig (vrij) besteedbaar vermogen.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Andere wettelijke reserves

CSV CC-BY (4.0)

Bevatten reserves die moeten worden aangehouden krachtens een wettelijke bepaling.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Bestemmingsfonds privaat

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het deel van het private eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als bestemmingsfonds.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Bestemmingsfonds publiek

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het deel van het publieke eigen vermogen dat is afgezonderd, omdat daaraan een beperktere bestedingsmogelijkheid is gegeven dan gezien de doelstelling van de organisatie zou zijn toegestaan en deze beperking door derden is aangebracht, dient dit deel te worden aangemerkt als bestemmingsfonds.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Bestemmingsreserve privaat

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het deel met een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur aangebracht en wordt als afgezonderd deel van het private eigen vermogen overeenkomstig hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven, alinea 309 aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Bestemmingsreserve publiek

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het deel met een beperktere bestedingsmogelijkheid door het bestuur aangebracht en wordt als afgezonderde deel van het publieke eigen vermogen overeenkomstig hoofdstuk 640 Organisaties-zonder-winststreven, alinea 309 aangeduid als bestemmingsreserve.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Groepsvermogen

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het groepsvermogen, dat bestaat uit het geplaatste kapitaal, de reserves en het aandeel van derden in het groepsvermogen van de geconsolideerde groepsmaatschappij. Deze derden hebben recht op een deel van de winst van de desbetreffende groepsmaatschappij.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Herwaarderingsreserve

CSV CC-BY (4.0)

Bevat het gedeelte van het eigen vermogen dat ontstaat door de herwaardering van activa, zoals het waarderen van activa tegen de actuele waarde.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Statutaire reserves

CSV CC-BY (4.0)

Bevat de statutaire reserves, die worden gevormd door de in de statuten van een rechtspersoon opgenomen bepalingen. Dotaties aan en vrijval uit deze reserves zijn ook terug te vinden in de statuten.

Voorbeeld

08-eigen-vermogen; Totaal eigen vermogen

CSV CC-BY (4.0)

08-eigen-vermogen-totaal-eigen-vermogen bevat de som van alle delen van het eigen vermogen.

Voorbeeld