Open Data Beleid

 

Data.overheid.nl is een register en biedt hulp bij het openen en hergebruik van data van de overheid. Kijk voor meer informatie over het Nederlandse open databeleid op http://www.open-overheid.nl, de site van het Leer- en expertisecentrum Open Overheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. 

Wetten

Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB)
Wettelijke regeling voor verzoek tot openbaarmaking van bestuurlijke informatie

 

Wet hergebruik overheidsinformatie (WHO
Informatie & data van de overheid actief en machine-leesbaar beschikbaar stellen zodat deze ten volle gebruikt kan worden voor andere doeleinden (ook commercieel)

 

Initatiefwetsvoorstel: Wet Open Overheid (WOO) (dit voorstel ligt ter behandeling in de Eerste Kamer)
Actieve openbaarheid van bestuur

Kamerbrieven

22 juni 2016

Minister Plasterk informeert de Tweede Kamer periodiek over de stand van zaken in de uitvoering van het Open Data beleid. Lees de kamerbrief van 22 juni 2016.

30 november 2015

Minister Plasterk (BZK) stuurt de Tweede Kamer de nationale open data agenda 2016. De nationale open data agenda (NODA) is bedoeld om in 2016 zoveel mogelijk beschikbare datasets met voldoende kwaliteit beschikbaar te stellen. De NODA voorziet in kaders voor de kwaliteitsbewaking en ondersteuning bij het ontsluiten van data. Lees de kamerbrief van 30 november 2015.

12 oktober 2015

Minister Plaster (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de wijze waarop hij de beschikbaarstelling van overheidsinformatie bevordert. Lees de kamerbrief van 12 oktober 2015.

 

Visie Open Overheid

Dit staat in de 'Visie Open Overheid' en het bijbehorende actieplan 'Open Government Partnership' (OGP) die minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties namens het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

visie-open-overheid.pdf (845KB)

De visie beschrijft verschillende ontwikkelingen rond het thema open overheid en geeft aan waarom het belangrijk is aan die open overheid te werken. Meer openheid is een brede, mondiale beweging die al langer gaande is, ook in de samenleving. Deze ontwikkeling heeft invloed op de rol en werkwijze van de overheid en raakt juridische afspraken en informatiekundige uitgangspunten. Een open overheid kan bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken, is een kernwaarde van de democratische rechtstaat, komt tegemoet aan de veranderende samenleving en heeft economische waarde. Een open overheid bevorderen betekent dus wat het kabinet betreft, meer transparantie over overheidsactiviteiten, en een overheid die openstaat voor initiatieven uit de samenleving, verantwoording aflegt en vernieuwende technologie inzet.

Actieplan Open Overheid

Het actieplan is een eerste aanzet om deze ambities waar te maken: het beschrijft twintig acties voor de komende twee jaar. Het moet ervoor zorgen dat overheidsorganisaties en maatschappelijke organisaties samen verder werken aan het verbeteren van de openheid van de overheid. Tot de acties behoort bijvoorbeeld het stimuleren van (het gebruik van) open data, uitbreiding van internetconsultatie, een informele aanpak van Wob-verzoeken, en inzage en correctie van overheidsinformatie door burgers.

actieplan-open-overheid 2013/2014.pdf (900KB)

actieplan-open-overheid 2015/2016.pdf (rijksoverheid.nl brief en actieplan in PDF)

OGP (Open Government Partnership)

Nederland heeft zich in 2011 aangesloten bij het OGP, een wereldwijd samenwerkingsverband dat een open overheid wil bevorderen. Het actieplan, dat na uitgebreide raadpleging van de samenleving tot stand is gekomen, vormt een onderdeel van de OGP-afspraken. Ook voert de regering hiermee de motie Voortman uit die eind 2012 unaniem door de Tweede Kamer is aangenomen. Nederland zal de plannen eind oktober presenteren, tijdens een internationale conferentie over de open overheid. De visie bevat ook de kabinetsreactie op het advies van de Raad voor Openbaar Bestuur 'Gij zult openbaar maken'. Meer over het OGP: www.opengovpartnership.org

Meer informatie

  • Voor meer informatie over Open Overheid, bezoek dan de website Open Overheid