Data-inventarisatie

In 2015 zijn alle ministeries gestart met een jaarlijkse rijksbrede data inventarisatie. Een data inventarisatie is een manier om alle beschikbare data in een organisatie in kaart te brengen en te onderzoeken welke data geschikt is om als open data te publiceren. Per departement wordt aangegeven welke datasets beschikbaar zijn voor hergebruik, welke nog openbaar worden en welke datasets gesloten blijven vanwege (bijvoorbeeld) persoonsgegevens. De data inventarisatie is volledig openbaar en levert jaarlijks vele nieuwe beschikbare datasets op.

Sinds 2017 is de data inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren die data publiceren op data.overheid.nl.

Wilt u meer weten over data inventarisaties, neem dan contact op met het team van data.overheid.nl via data@koop.overheid.nl.

Resultaten data inventarisaties

De resultaten uit de data inventarisatie worden elk jaar, als de data inventarisatie is gehouden, als dataset gepubliceerd op data.overheid.nl. Bijgaand treft u kort de resultaten van afgelopen jaren aan.

Inventarisatie 2018

Begin 2018 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. Net als in 2017 is de data-inventarisatie weer uitgevoerd onder alle data-eigenaren. Dit jaar hebben diverse data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten, provincies en waterschappen. De resultaten zijn al doorgevoerd in data.overheid.nl.

De algemene resultaten van de inventarisatie zijn als volgt

  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de Rijksoverheid het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 2.251 tot 2.581 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de provincies het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 1.852 tot 3.034 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2017 tot en met 1 april 2018 is bij de gemeenten het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 749 tot 1547 datasets;
  • Circa 60% van alle data-eigenaren op data.overheid.nl heeft actief meegewerkt aan de data-inventarisatie (deelname aan de inventarisatie was vrijwillig).

Inventarisatie 2017

Begin 2017 is door het team van data.overheid.nl een data-inventarisatie uitgevoerd onder alle data-eigenaren van het dataportaal. In tegenstelling tot de data-inventarisaties van 2015 en 2016 is de inventarisatie dit jaar niet alleen onder data-eigenaren binnen de rijksoverheid uitgevoerd. Dit jaar hebben alle data-eigenaren meegedaan aan de inventarisatie, dus ook gemeenten en provincies.

De resultaten van de inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief Uitvoering Open Data Beleid van 7 juni 2017. Zoals in de brief wordt aangegeven:

  • In de periode van 1 juni 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de Rijksoverheid het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 2.072 tot 2.251 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de provincies het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 1.205 tot 1.852 datasets;
  • In de periode van 1 maart 2016 tot en met 1 maart 2017 is bij de gemeenten het aantal direct beschikbare datasets op data.overheid.nl toegenomen van 227 tot 749 datasets;
  • Uit de inventarisatie blijkt dat provincies en gemeenten 71 open datasets hebben die nog niet zijn aangemeld op data.overheid.nl;
  • Ruim 60% van alle data-eigenaren heeft actief meegewerkt aan de data-inventarisatie (deelname aan de inventarisatie was vrijwillig).

Inventarisatie 2016

Van februari tot mei 2016 is opnieuw een rijksbrede data-inventarisatie uitgevoerd. De departementen onderzoeken daarmee welke datasets binnen het departement aanwezig zijn en of deze als open data beschikbaar kunnen komen. De resultaten uit deze data-inventarisatie worden in onderstaande tabel per departement weergegeven.

De resultaten van de rijksbrede data-inventarisatie worden besproken in de Kamerbrief van 22 juni 2016. Zoals minister Plasterk in deze brief aangeeft, neemt het aantal beschikbare datasets van departementen op data.overheid.nl gestaag toe: in de periode van 1 mei 2015 tot 1 juni 2016 is het aantal departementale datasets met 36% toegenomen (van 1523 tot 2072 datasets).  

Naast de algemene resultaten, ligt de aandacht bij het inventariseren van data ook op high value datasets. High value datasets zijn datasets die in hoge mate bijdragen aan een transparante overheid. Uit de inventarisatie blijkt dat departementen tenminste 27 datasets aanmerken als high value dataset. Zeventien daarvan zijn al beschikbaar op data.overheid.nl. 

Inventarisatie 2015

De inventarisatie van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft 550 datasets opgeleverd die direct beschikbaar zijn voor hergebruik door publiek. Daarnaast zijn er nog bijna 300 gepland of in onderzoek. Ook is aangegeven welke niet beschikbaar kunnen komen, bijvoorbeeld omdat zij voornamelijk persoonsgegevens bevatten.

Teneinde zekerheid te kunnen bieden over het open of gesloten blijven van data heeft een aantal departementen aangegeven meer tijd nodig te hebben voor besluitvorming teneinde tot goede inventarisatieoverzichten te komen. In het najaar van 2015 kunt u daarom een update van deze inventarisatie verwachten. 

Hiermee wordt tevens uitvoering gegeven aan het verzoek tot rijksbrede inventarisatie van het Kamerlid mevrouw Voortman van GroenLinks. 

Links: Persbericht (rijksoverheid.nl, 10 juli 2015) en Brief met inventarisatie resultaten (rijksoverheid.nl, 10 juli 2015)