Dataset

Maandbedragen van personen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering (vanaf 01-01-2017)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Het bestand vertegenwoordigt alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen. Van deze personen is door middel van een tijdsleutel voor elke dag in het jaar aangegeven wat het fiscale maandbedrag aan uitkering is in de maand waarin de dag valt. Ook is het bijbehorende bedrag aan uitkeringen in het kader van de Toeslagenwet gegeven.Deze component is de opvolger van de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV. Er zijn echter wel verschillen. De voornaamste zijn de volgende: - De variabele AOGESCHATMNDBEDRAGFISC in de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV bestond uit zowel het uitkeringsbedrag als eventuele toeslagen op basis van de Toeslagenwet (TW). In deze component is het toeslag-bedrag echter in een aparte variabele (MNDBEDRAGTWAO) opgenomen. - De variabele WWGESCHATMNDBEDRAGLOONHEF in de component AOTOTMNDBEDRAGJJJJBUSVV komt in deze component niet meer voor.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.De maandbedragen worden afgeleid van de AOTOTPERSOONJJJJBUSVV en AOTOTUITKERINGJJJJMMTABVV componenten. Het jaarbedrag van een persoon wordt bepaald en vervolgens evenredig verdeeld over de maanden dat de persoon een uitkering had. Hierbij wordt rekening gehouden met het aantal dagen per maand dat de persoon een uitkering had. Bij een halve maand uitkering, ligt het maandbedrag van die maand dan ook de helft lager dan bij een maand waarin de persoon gedurende de hele maand een uitkering had. Omdat maandbedragen binnen een jaar dus kunnen verschillen, heeft het bestand een BUSvorm, zodat op elk moment het geldende maandbedrag geselecteerd kan worden. Wel is gecorrigeerd voor het feit dat maanden verschillende aantal dagen hebben. Door deze correctie is het maandbedrag van een persoon voor een hele maand uitkering altijd hetzelfde, ongeacht de precieze maand.

Populatie

Alle personen die in een bepaald jaar een arbeidsongeschiktheidsuitkering hebben ontvangen op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) of de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410803a3251

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier