Dataset

Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met één of meer (gelijktijdig lopende) arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (vanaf 01-01-2007)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen recht hadden op één of meerdere arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode, het soort uitkering (of de soorten uitkeringen) waarop de persoon in die periode recht had en de formele door de berichtgever opgegeven aanvangsdatum van de betreffende uitkering(en). Het gaat om uitkeringen op grond van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Inkomensverzekering Volledig Arbeidsongeschikten (IVA) en de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). De IVA en de WGA vormen tezamen de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA).

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Populatie

De populatie van de buscomponent bestaat uit alle personen aan wie in een bepaald verslagjaar een of meer arbeidsongeschiktheidsuitkeringen zijn verstrekt, in de maanden januari tot en met de maand waaraan de naam van het bestand refereert.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410801fb199

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier