Dataset

Kenmerken van uitkeringsperiodes van personen met een bijstandsuitkering (01-01-2020 - 01-01-2022)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze buscomponent uit het Sociaal Statistisch Bestand (SSB) van het CBS bevat kenmerken van de periodes waarin personen recht hadden op een of meerdere bijstands- of bijstandgerelateerde uitkeringen. Opgenomen zijn de begin- en einddatum van de periode, het soort uitkering (of de soorten uitkeringen) waarop de persoon in die periode recht had en de formele door de berichtgever opgegeven aanvangsdatum van de betreffende uitkering(en). Het gaat om uitkeringen op grond van de Wet Werk en Bijstand (WWB) (vanaf 2015 zijn dit bijstandsuitkeringen volgens de participatiewet) waaronder algemene bijstand, bijstand aan adreslozen en bijstand aan elders verzorgden, het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (BBZ), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werkenemers (IOAW), de Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze zelfstandigen (IOAZ) en de Wet Werk en inkomen Kunstenaars (Wwik). Vanaf maart 2020 zijn personen met een Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandig ondernemers (Tozo) opgenomen in de variabele Tozo.

De Wwik is vanaf 1-1-2012 komen te vervallen. Vanaf dit moment kunnen personen dus geen aanspraak meer maken op een Wwik-uitkering. De participatiewet heeft in 2015 de WWB opgevolgd. Daarom spreken we vanaf 2015 van (algemene) bijstandsuitkeringen volgens de participatiewet in plaats van WWB-uitkeringen.

Het bestand is van het bus-type. Met bus-type wordt bedoeld dat het databestand (de component) een vorm heeft waarbij in een record (een rij in het bestand) attributen aan een entiteit zijn gekoppeld met behulp van een tijdsleutel. De tijdsleutel bestaat uit een aanvangsdatum en een einddatum. Wanneer er een wijziging plaatsvindt in één of meerdere attributen, ontstaat er een nieuw record. Er mag voor een specifieke entiteit geen overlap zijn in de tijdsleutels van opeenvolgende records.

Het kabinet heeft maatregelen genomen om de economische gevolgen van de Corona pandemie te verzachten. Eén van de maatregelen die het kabinet heeft genomen is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). De regeling voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud aan zelfstandigen als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt en in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen. Tozo valt onder de Bbz, maar vanwege de informatie behoefte is er besloten om de Tozo in een aparte variabele in de component op te nemen.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De methodologie voor de vaststelling van het aantal personen met een bijstandsuitkering is in 2012 gewijzigd. Vanaf verslagmaand maart 2020 worden in verband met de nieuwe Tozo-regeling naast de definitieve versie ook voorlopige versies van het dataset ter beschikking gesteld. Raadpleeg voor informatie met betrekking tot de kwaliteitsverschillen van de verschillende versie de bijlage bij het dataontwerp.

Populatie

Alle personen aan wie in het verslagjaar een of meerdere bijstandsuitkeringen en/of andere inkomensvervangende uitkeringen zijn gedaan.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e410806c2f1d

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier