Dataset

Kenmerken van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (01-01-2013 - 01-01-2018)

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 10/11/2023 - 00:00
License Geen open licentie
Thema
Publicity level Non Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

Grondslag bekend

Bij deze dataset is een wettelijke grondslag opgenomen d.m.v. een verwijzing naar de wettelijke bepaling op wetten.overheid.nl.

Close

Deze component bevat gegevens over uitkeringen die zijn toegekend op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA), de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ), de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) en de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (wet Wajong).

Belangrijkste kenmerken die in het bestand voorkomen: uitgekeerde bedragen, mate van arbeidsongeschiktheid, oorzaak van arbeidsongeschiktheid.

Elk record in het bestand vertegenwoordigt een arbeidsongeschiktheidsuitkering aan een uitkeringsgerechtigde.

De Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is sinds 2006 de opvolger van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO), die van kracht blijft voor personen die vóór 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden. De WIA bestaat uit twee regelingen:

  • de 'Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten' (IVA);
  • de 'Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten' (WGA).

Vanaf 1 augustus 2004 kunnen zelfstandigen, die op of na die datum ziek worden, geen aanspraak meer maken op een uitkering in het kader van de WAZ. Voor de mensen, die al een WAZ-uitkering hebben, verandert er niets.

Met ingang van 1 januari 2010 is de wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten in werking getreden (wet Wajong). De "oude" Wajong blijft gelden voor jongeren die voor 1 januari 2010 een uitkering hebben aangevraagd.

Meer informatie over het verkrijgen van toegang tot de data:

> https://www.cbs.nl/nl-nl/onze-diensten/maatwerk-en-microdata/microdata-zelf-onderzoek-doen

Methodiek

De gegevens in deze component zijn op registratiebasis. Dit betekent dat er niet is gecorrigeerd voor nagekomen informatie (de zogenaamde administratieve vertraging). De berichtgever doet maandelijks een integrale opgave van de populatie. Daardoor is geen bijschatting of ophoging nodig.

Populatie

De populatie van de component bestaat uit alle arbeidsongeschiktheidsuitkeringen die op enig moment in de verslagmaand lopend waren of waarvoor na het einde van het recht op uitkering nog een nabetaling is gedaan.

Landing page: https://doi.org/10.57934/0b01e41080365e27

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Legal ground

What is Juriconnect?

Provenance

Location and time

Temporal coverage

Relations

Related resources

Comparable datasets

Metadata

Version control

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier