Dataset

Personen met gebruik Zvw-wijkverpleging; zorgvorm, leveringsvorm en regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/26/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Economy
Publicity level Public
Download metadata (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Personen die door een ziekte, aandoening of beperking persoonlijke verzorging of verpleging nodig hebben, kunnen via de Zorgverzekeringswet (Zvw) gebruikmaken van wijkverpleging. Het is mogelijk deze zorg af te nemen in natura en/of via een persoonsgebonden budget (pgb). Deze tabel geeft informatie over het gebruik gedurende een jaar (verslagjaar), het gebruik op een bepaalde peildatum en de zorgomvang en gemiddelde uitgaven per zorggebruiker van wijkverpleging. De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijd op 31 december van het verslagjaar, zorgvorm wijkverpleging, leveringsvorm zorg en regio.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 25 januari 2022: Voorlopige cijfers over 2020 zijn toegevoegd. De volumecijfers over 2019 zijn bijgesteld en daarna definitief gemaakt. Bij declaraties voor prestaties die onder 'wijkverpleging integrale prestatie' vallen werd het volume voorheen ingeschat op basis van het gedeclareerde bedrag en het gemiddelde tarief van een gelijkende prestatie indien aanwezig, en anders op basis van het gemiddelde tarief van de totale wijkverpleging. Vanaf 2019 wordt het volume van prestaties die onder 'wijkverpleging integrale prestatie' vallen ingeschat op basis van het gemiddelde tarief van de totale wijkverpleging en het gedeclareerde bedrag. Deze wijziging van methode levert voor 2019 een verschil op in totaal volume van minder dan 1% met de voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 18 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40052NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40052NED

Personen met gebruik van wijkverpleging soort (Zvw-)wijkverpleging, leveringsvorm, regio, geslacht, leeftijd