Dataset

Formele kinderopvang; kinderen, uren, soort opvang, vorm opvang, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Work
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft informatie over het aantal kinderen in de kinderopvang en het gemiddeld aantal uren kinderopvang naar soort en vorm in Nederland. Daarbij gaat het om de formele dagopvang en buitenschoolse opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. De tabel bevat gegevens over de woonplaats (op 31 december van het verslagjaar) van de aanvragers van de kinderopvangtoeslag, niet over gemeente waar de kinderopvang plaatsvond. De informele kinderopvang door vrienden, familie, au-pairs of een incidentele oppas en tieneropvang vallen niet onder de Wet Kinderopvang. Kinderen die gebruik maken van meerdere soorten opvang worden één keer meegeteld. Daardoor is bijvoorbeeld de som van het aantal kinderen in dagopvang en buitenschoolse opvang groter dan het aantal bij totaal soort opvang. Het gemiddeld aantal kinderopvanguren is het totaal aantal uren op de locatie en het opvangtype gedeeld door het aantal kinderen in die (formele) kinderopvang. Het betreft hier uitsluitend de opvang door kindercentra of bij gastouders in het kader van de Wet Kinderopvang (WKO). De gegevens zijn afkomstig van de Belastingdienst. Er is een uitsplitsing gemaakt naar regio.

Om weer te geven hoe het met de jongeren in Nederland gaat, worden in de Landelijke Jeugdmonitor naast dit onderwerp nog ruim 70 onderwerpen beschreven. De onderwerpen worden indicatoren genoemd.

Gegevens beschikbaar vanaf 2007.

Status van de cijfers De cijfers van 2007 t/m 2021 zijn definitief. De cijfers van 2022 zijn voorlopig.

Wijzigingen per 14 juli 2023 Voorlopige cijfers van 2021 zijn vervangen door definitieve. Voor 2022 zijn voorlopige cijfers toegevoegd. De regio landsdeel excl. G4 is uit de tabel verwijderd. Hier zijn geen cijfers voor beschikbaar.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De cijfers van 2023 worden in juni 2024 verwacht.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20214NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20214NED

Kinderopvang, aantal uren, aantal kinderen, soort opvang Dagopvang, bso, gemeente, regio