Dataset

Zvw-wijkverpleging en -behandeling; declaraties

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat jaarcijfers over de uitgaven aan verpleging en verzorging voor mensen die nog thuis wonen (wijkverpleging), behandeling van zintuiglijk gehandicapten, geriatrische revalidatiezorg, eerstelijnsverblijf (vanaf 2017) en geneeskundige zorg specifieke patiëntgroepen (vanaf 2020) ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cijfers hebben bij wijkverpleging betrekking op zowel zorg in natura als op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Bij de overige Zvw-zorgvormen betreft het uitsluitend zorg in natura. De cijfers zijn gebaseerd op de waarde van declaraties van gerealiseerde zorg en inschattingen van te realiseren zorg door zorginstellingen aan zorgverzekeraars en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Totaal declaraties betreft declaraties die ontvangen zijn in de lopende verslagperiode, de na de verslagperiode ontvangen en (in geval van voorlopige en nader voorlopige cijfers) nog te ontvangen declaraties.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers voor het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De cijfers over het verslagjaar voorafgaande aan het meest recente verslagjaar zijn nader voorlopig en de overige jaren zijn definitief.

Wijzigingen per 13 juni 2023: Over 2022 zijn de voorlopige cijfers toegevoegd. Ook zijn de nader voorlopige cijfers over 2020 bijgesteld tot definitieve cijfers en de voorlopige cijfers over 2021 tot nader voorlopige cijfers.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? De definitieve cijfers over 2021, de nader voorlopige jaarcijfers over 2022 en de voorlopige jaarcijfers over 2023 worden in het tweede kwartaal van 2024 gepubliceerd.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40042NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40042NED

Wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten, declaraties zorgverzekeringswet

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40042NED

Wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten, declaraties zorgverzekeringswet