Dataset

Zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties, 2010-2019

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van langdurige zorg ten laste van de Algemene Wet Bijzondere ziektekosten (AWBZ) (tot 2015) en vanaf 2015 ten laste van de Wet Langdurige Zorg (Wlz). De cijfers hebben betrekking op zorg in natura, niet op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgkantoren en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. Deze cijfers komen snel beschikbaar. Zij dekken de totale AWBZ/Wlz-uitgaven voor zorg in natura niet volledig omdat niet alle onderdelen van de kosten gedurende het jaar gedeclareerd worden. Verder zijn de cijfers niet vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Vanaf 2015 wordt de langdurige zorg voor een deel gefinancierd uit de Wlz. Een deel van de langdurige zorg wordt vanaf 2015 gefinancierd uit andere wetten: de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Jeugdwet. Dit betreft onder andere een groot deel van de extramurale zorg, de Zorgzwaartepakketten (Zzp's) Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) C (beschermd wonen) en Volledig pakket thuis (Vpt) GGZ. Hierdoor is in de tabel een trendbreuk zichtbaar in het eerste kwartaal van 2015. De cijfers die hier gepresenteerd worden vanaf 2015 betreffen alleen de uitgaven en volume die onder de Wlz vallen.

Gegevens beschikbaar van eerste kwartaal 2010 tot en met vierde kwartaal 2019.

Status van de cijfers: De cumulatieve kwartaalcijfers van het meest recente verslagjaar zijn voorlopig. De overige kwartaalcijfers zijn definitief. Aangezien deze tabel is stopgezet, worden de gegevens van het meest recente verslagjaar niet meer definitief gemaakt.

Wijzigingen per 25 september 2020: Geen, deze tabel is stopgezet en is opgevolgd door de tabel 'Wlz-zorg in natura; uitgaven/volume op basis van declaraties; leveringsvorm' (zie paragraaf 3).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40025NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40025NED

Intramurale, extramurale en overige zorg in natura; AWBZ/Wlz Uitgaven in euro's en volume in dagen, dagdelen, uren o.b.v. declaraties

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40025NED

Intramurale, extramurale en overige zorg in natura; AWBZ/Wlz Uitgaven in euro's en volume in dagen, dagdelen, uren o.b.v. declaraties