Dataset

Zvw-wijkverpleging en -behandeling; ontvangen declaraties, 2015-2018

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat cumulatieve kwartaalcijfers over de uitgaven aan en het volume van verpleging en verzorging voor mensen die nog thuis wonen (wijkverpleging), behandeling van zintuiglijk gehandicapten en eerstelijns verblijf ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw). De cijfers hebben bij wijkverpleging betrekking op zowel zorg in natura als op zorg die betaald is uit persoonsgebonden budgetten. Bij behandeling van zintuiglijk gehandicapten en eerstelijns verblijf betreft het uitsluitend zorg in natura. De cijfers zijn gebaseerd op declaraties van gerealiseerde zorg door zorginstellingen aan zorgverzekeraars en zijn afkomstig van het Zorginstituut Nederland. De cijfers in deze tabel betreffen uitsluitend geaccepteerde declaraties die ontvangen zijn in de lopende verslagperiode. In een andere tabel (zie paragraaf 3) worden cijfers weergegeven van het totaal declaraties, oftewel declaraties die in en na de verslagperiode ontvangen zijn en (in geval van voorlopige en nader voorlopige cijfers) nog te ontvangen declaraties. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders zijn op grote schaal in 2017 en 2018 overgestapt op integrale tarieven, die zij kunnen afspreken via het experiment bekostiging verpleging en verzorging. Slechts een klein deel van de contracten is nog op basis van de reguliere prestaties. Hierdoor zijn de uitgaven aan en het volume van verpleging en verzorging gedaald in 2017 en 2018, en de overige uitgaven in deze jaren gestegen.

Gegevens beschikbaar van 2015 tot en met 2018

Status van de cijfers: Alle in de tabel opgenomen cijfers zijn definitieve cijfers.

Wijzigingen per 27 november 2019: Geen, deze tabel is stopgezet.

Wijzigingen per 22 november 2019: De cijfers over 2018 zijn definitief gemaakt, waarbij het niet plausibele cijfer voor het aantal pgb-houders met wijkverpleging in 2018 januari-december is vervangen door een punt (oftewel: dat cijfer is onbekend).

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Niet meer van toepassing. De cijfers in deze tabel dekken uitsluitend geaccepteerde declaraties die ontvangen zijn in de lopende verslagperiode. Declaraties die na de verslagperiode ontvangen zijn en nog te ontvangen declaraties worden niet meegenomen. Door de tabel 'Zvw-wijkverpleging en -behandeling; declaraties' en de tabellen onder subthema 'gebruik Zvw' (voor cijfers hierover zie de link in paragraaf 3) wordt een volledig beeld gegeven van alle declaraties.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40044NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40044NED

Zvw, wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten, declaraties uitgaven, volume, verpleging, verzorging, pgb

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40044NED

Zvw, wijkverpleging, behandeling zintuiglijk gehandicapten, declaraties uitgaven, volume, verpleging, verzorging, pgb