Dataset

Personen met gebruik Wlz-zorg in natura; leveringsvorm, zzp/zorgvorm, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen dat in het verslagjaar en dat op peildatum gebruik maakt van zorg in natura gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en een Wlz-indicatie hebben van het Centrum Indicatiestelling Zorg. Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn en personen die Wlz-zorg gebruiken dat onder partnerverblijf valt. Personen die zorg in natura gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Daarnaast zijn het aantal zorguren, -dagdelen of -dagen en de uitgaven in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket (zzp) en zorgvorm en regio. Bij leveringsvorm verblijf wordt het zorgzwaartepakket verder uitgesplitst naar verblijf met of zonder behandeling; voor partnerverblijf en de sectortotalen wordt deze uitsplitsing niet gemaakt.

In de uitgavencijfers over 2015-2017 ontbreken de kapitaallasten (oftewel de uitgaven voor vastgoed en inventaris) die niet op persoonsniveau worden gedeclareerd. Voor het opnemen van de kapitaallasten in de tarieven is sprake van een ingroeitraject, waarbij kapitaalasten in 2015 voor 50%, in 2016 voor 70%, in 2017 voor 85% en vanaf 2018 voor 100% zijn meegenomen. Vanaf 2018 is sprake van zogenaamde integrale bekostiging waarbij via de tarieven van de zorgzwaartepakketten zowel de zorg als de kapitaallasten volledig bekostigd worden. Cijfers over de totale kapitaallasten die niet op persoonsniveau worden gedeclareerd in 2015-2017 zijn te vinden in de tabel: Zorgzwaartepakketten; uitgaven/volume op basis van nacalculatie en afspraken (voor een link zie paragraaf 3).

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn nader voorlopig, de cijfers over de voorgaande jaren zijn definitief. De cijfers in deze tabel zijn gebaseerd op data van Vektis en op data van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wijzigingen per 15 december 2023: In 2021 zijn er nieuwe prestatiecodes ingevoerd voor Deeltijdverblijf, die ten onrechte in deze tabel niet ingedeeld zijn bij 'verblijf zonder behandeling' maar bij 'verblijf'. Dit is nu hersteld bij de cijfers over de verslagjaren 2021 en 2022. Deze wijziging is voor de verslagjaren 2021 en 2022 doorgevoerd. Deze wijziging zorgt voor een toename van minder dan 1% in het aantal personen met verblijf zonder behandeling, ook het volume en bedrag stijgt minder dan 1%. Deze stijging vindt plaats in de sector gehandicaptenzorg.

Wijzigingen per 30 oktober 2023:

  • De voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd.
  • De voorlopige cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.
  • Met ingang van 2022 is de zorgvorm 'Beveiligde zorg' toegevoegd.

Wijzigingen per 27 januari 2023: Door een wijziging in de indeling naar hoofd- en nevenprestaties behorend bij GGZ-wonen zijn de cijfers over 2021 bijgesteld.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij een nieuwe publicatie krijgen de cijfers over de voorgaande jaren de definitieve status.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40075NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40075NED

Gebruik Wlz-zorg in natura op basis van declaraties Leveringsvorm, zorgzwaartepakket en zorgvorm, zorgkantoorregio's

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40075NED

Gebruik Wlz-zorg in natura op basis van declaraties Leveringsvorm, zorgzwaartepakket en zorgvorm, zorgkantoorregio's