Dataset

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg; zorgvormen

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 09/27/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Health and care
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel bevat informatie over het aantal jongeren tot 18 jaar dat gedurende het jaar één of meer vormen van curatieve (geneeskundige) geestelijke gezondheidszorg (GGZ) in het kader van de Zorgverzekeringswet (Zvw) heeft ontvangen en de bijbehorende kosten voor het gebruik van deze zorg, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht en zorgvorm. Jongeren kunnen meerdere vormen van GGZ ontvangen gedurende het jaar. Vanaf 1 januari 2008 wordt alle GGZ-hulp die op genezing (herstel of stabilisering van de aandoening) is gericht, gedurende het eerste jaar altijd vanuit de Zvw gefinancierd. Daarna ook, tenzij men in een GGZ-instelling, verslavingsinstelling of psychiatrische afdeling van ziekenhuis (PAAZ) verblijft. Verblijft iemand langer dan een jaar in een instelling of PAAZ, dan neemt de AWBZ de financiering van de behandeling en het verblijf over. Deze tabel heeft betrekking op de populatie van personen die voldoen aan elk van de volgende drie voorwaarden:

  • ze zijn gedurende het betreffende jaar tenminste 1 dag ingeschreven in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA);
  • ze zijn verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering in het kader van de Zvw;
  • ze zijn ook daadwerkelijk verzekerd geweest voor deze basisverzekering voor tenminste 1 dag gedurende het betreffende jaar.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2011

Status van de cijfers: De cijfers in deze tabel zijn definitief.

Wijzigingen per 30 april 2018 De onderliggende coderingen van de in deze tabel gebruikte classificaties zijn aangepast. Deze sluiten nu aan bij de door het CBS vastgelegde standaardcoderingen. De structuur en de gegevens van de tabel zijn niet aangepast.

Wijzigingen per 21 april 2017

  • De cijfers over 2014 zijn toegevoegd.
  • Door veranderingen in de geestelijke gezondheidszorg zijn de eerstelijns psychologische zorg en tweedelijns geestelijke gezondheidszorg vanaf 2014 komen te vervallen en vervangen door de generalistische basis GGZ en de gespecialiseerde GGZ. Deze twee zorgvormen zijn nieuw toegevoegd aan de tabel.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Er worden geen nieuwe cijfers meer aan deze tabel toegevoegd.

Landing page: https://jmopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=JM&tableId=20165NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/20165NED

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg zorgvormen GGZ, geslacht, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/20165NED

Jongeren met Zvw-gefinancierde geestelijke gezondheidszorg zorgvormen GGZ, geslacht, eerstelijnszorg, tweedelijnszorg