Dataset

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg; leveringsvorm, zzp, regio

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 12/06/2023 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Income policy
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar en dat op peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen die bijdrageplichtige zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Zorg die onder de Wlz valt kan aan cliënten als zorg in natura (zin) of uit een persoonsgebonden budget (pgb) worden geleverd. Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Daarnaast is het aantal zorgdagen in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket (zzp) en regio.

In 2015 zijn personen met gebruik van zorg met leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) niet eenduidig geregistreerd. Een deel van de personen met vpt is geregistreerd onder leveringsvorm vpt, een deel onder leveringsvorm Wlz met verblijf. Personen geregistreerd onder leveringsvorm vpt worden in 2015 meegeteld bij Wlz met verblijf. Cijfers over het aantal en aandeel personen met leveringsvorm vpt zijn in 2015 onbekend.

Bij gebruik van Wlz-zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) zijn in 2015 en 2016 geen zzp's geregistreerd door het CAK. Vanaf 2017 heeft een deel van de personen met mpt een geregistreerd zzp. Personen met mpt worden meegeteld bij de categorie 'Geen zorgzwaartepakket' ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. Personen met de combinatie mpt-pgb worden meegeteld bij het zzp van het pgb.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren definitief.

Wijzigingen per 6 december 2023: Voorlopige cijfers over 2022 zijn toegevoegd en de cijfers over 2021 zijn definitief gemaakt.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Landing page: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40055NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40055NED

Personen met gebruik van eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg leveringsvorm, zorg-zwaartepakket, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40055NED

Personen met gebruik van eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg leveringsvorm, zorg-zwaartepakket, regio, geslacht, leeftijd