Dataset

Gebruik bijdrageplichtige Wlz-zorg; leveringsvorm, zzp, regio

Permanente linkGekopiëerd
Status Beschikbaar
Data eigenaar Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Bijgewerkt 07-05-2024
Licentie CC-BY (4.0)
Thema
  • Inkomensbeleid
Toegang Publiek
Metadata Download (XML/RDF)

Beschrijving

Landelijk dekkend

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Sluiten

Deze tabel geeft het aantal en aandeel personen van 18 jaar of ouder dat in het verslagjaar en dat op peildatum gebruik maakt van bijdrageplichtige zorg gefinancierd uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Hieronder vallen ook personen die Wlz-indiceerbaar zijn. Personen die bijdrageplichtige zorg gebruiken op basis van een van de subsidieregelingen worden buiten beschouwing gelaten. Zorg die onder de Wlz valt kan aan cliënten als zorg in natura (zin) of uit een persoonsgebonden budget (pgb) worden geleverd. Het betreft uitsluitend personen die gedurende het verslagjaar of op de peildatum in de Basisregistratie Persoonsgegevens (BRP) staan ingeschreven. Daarnaast is het aantal zorgdagen in het verslagjaar gegeven.

De cijfers worden uitgesplitst naar geslacht, leeftijdscategorie, leveringsvorm zorg, zorgzwaartepakket (zzp) en regio.

In 2015 zijn personen met gebruik van zorg met leveringsvorm volledig pakket thuis (vpt) niet eenduidig geregistreerd. Een deel van de personen met vpt is geregistreerd onder leveringsvorm vpt, een deel onder leveringsvorm Wlz met verblijf. Personen geregistreerd onder leveringsvorm vpt worden in 2015 meegeteld bij Wlz met verblijf. Cijfers over het aantal en aandeel personen met leveringsvorm vpt zijn in 2015 onbekend.

Bij gebruik van Wlz-zorg met leveringsvorm modulair pakket thuis (mpt) zijn in 2015 en 2016 geen zzp's geregistreerd door het CAK. Vanaf 2017 heeft een deel van de personen met mpt een geregistreerd zzp. Vanaf 2019 neemt het aantal personen met mpt zonder een geregistreerd zzp sterk af. Personen met mpt worden tot 2019 meegeteld bij de categorie 'Geen zorgzwaartepakket' ten behoeve van de vergelijkbaarheid van de cijfers. Personen met de combinatie mpt-pgb worden tot 2019 meegeteld bij het zzp van het pgb.

Gegevens beschikbaar vanaf: 2015

Status van de cijfers: De cijfers over het laatste jaar zijn voorlopig, de cijfers over voorgaande jaren definitief.

Wijzigingen per 7 mei 2024: Over de jaren 2019-2022 is voor de leveringsvorm Modulair Pakket Thuis (mpt) informatie betreffende het geleverde zorgzwaartepakket (zzp) beschikbaar gekomen. Deze cijfers zijn toegevoegd aan de tabel. In de leveringsvorm combinatie mpt-pgb is vanaf nu het zzp van mpt gebruikt in plaats van het zzp van pgb. Hierdoor zijn binnen de leveringsvorm combi mpt-pgb personen verschoven naar andere zzp's. Het totaal aantal personen met een combi mpt-pgb is gelijk gebleven met de oude situatie.

Wanneer komen er nieuwe cijfers? Uiterlijk 12 maanden na afloop van het verslagjaar worden de voorlopige cijfers gepubliceerd. Bij de publicatie van nieuwe jaarcijfers worden de cijfers van het voorafgaande jaar definitief.

Bestemmingspagina: https://mlzopendata.cbs.nl/portal.html?_la=nl&_catalog=MLZ&tableId=40055NED

Eigenaar

Gegevens van de aanbieder

Contactpunt

Publicatie

Hergebruik

Licentie en voorwaarden

Relaties

Vergelijkbare datasets

Metadata

Versietoelichting

Taalinstellingen

Taal dataset

Taal van de metadata

Identificatie

Primaire identificatie van deze dataset


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataApi/OData/40055NED

Personen met gebruik van eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg leveringsvorm, zorg-zwaartepakket, regio, geslacht, leeftijd

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://dataderden.cbs.nl/ODataFeed/OData/40055NED

Personen met gebruik van eigenbijdrageplichtige Wlz-zorg leveringsvorm, zorg-zwaartepakket, regio, geslacht, leeftijd