Dataset

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib, 1993-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Waste
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong. Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib van particuliere bedrijven met een eigen afvalwaterzuiveringsinstallatie. Alle gegevens zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse volgens de SBI 2008, slibsoort, zuiveringstype of klasse van droge stof.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers: De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012: De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over afvoer van zuiveringsslib naar slibkenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; afvoer zuiveringsslib naar bestemming.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=7476

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/7476

Afzet van zuiveringsslib vanuit particuliere afvalwaterzuivering naar bestemming, per bedrijfstak, zuiveringstype of slibsoort.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/7476

Afzet van zuiveringsslib vanuit particuliere afvalwaterzuivering naar bestemming, per bedrijfstak, zuiveringstype of slibsoort.