Dataset

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; bedrijfsklasse (SBI'93), 1993-2007

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Waste
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.

Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de aantallen en ontwerpcapaciteit van de afvalwaterzuiveringsinstallaties van particuliere bedrijven. Verder wordt de hoeveelheden en bestemming van het vrijkomende zuiveringsslib weergegeven.

Gegevens beschikbaar van: 1993 - 2007

Wijziging per 29 april 2010: In deze tabel zijn de gegevens van de tabellen 'Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen; installaties' en 'Afvalwaterzuivering bij bedrijven en instellingen; zuiveringsslib' samengevoegd. De uitkomsten zijn uitgesplitst naar bedrijfsklasse SBI'93. De tabel is stopgezet vanwege de overgang van de bedrijfsklasse-indeling SBI'93 naar SBI2008. In 2007 is door nieuwe informatie 1 bedrijf met een afvalwaterzuiveringsinstallatie toegevoegd waardoor het totaal aantal installaties met 1 is toegenomen. De totale capaciteit is voor 2007 niet gewijzigd omdat de toegevoegde installatie behoort tot het type mechanische installatie en niet bestemd is voor de verwijdering van biologisch afbreekbare stoffen. Voor de jaren 1996-2005 is van enkele bedrijven de SBI typering gecorrigeerd. Door deze verschuiving zijn de cijfers over aantallen installaties, capaciteit en hoeveelheden zuiveringsslib voor de categorie 'D industrie' voor de meeste jaren met maximaal 0,6% toegenomen. Voor 2002 bedraagt het verschil enkele procenten. De cijfers voor de categorie "Overig, geen industrie" zijn door de verschuiving maximaal 5% afgenomen, m.u.v. 2002 waar de afname 11% bedraagt voor het aantal installaties en 30% voor de hoeveelheid zuiveringsslib. Voor alle onderwerpen zijn de landelijke totalen niet gewijzigd.

Status van de cijfers: de cijfers zijn definitief.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=80432NED

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/80432NED

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per economische activiteit (SBI'93)

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/80432NED

Aantal en capaciteit van particuliere zuiveringsinstallaties en afvoer van zuiveringsslib naar bestemming, per economische activiteit (SBI'93)