Dataset

Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties, type zuivering, 1993-2009

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek
Bijgewerkt 11/04/2021
License CC-BY (4.0)
Publicity level Public
  • Description
  • Webservice (2)
  • Relations
  • Metadata

Description

Ok

The link(s) with this dataset have been checked and lead to data.

Close
National coverage

This is a dataset that is nationwide. The data covers the entire Netherlands.

Close

Het CBS verzamelt, binnen het kader van de milieustatistieken, gegevens over de zuivering van stedelijk afvalwater en over de particuliere zuivering van afvalwater van voornamelijk industriële oorsprong.
Stedelijke ofwel openbare afvalwaterzuivering betreft het zuiveren van afvalwater dat door huishoudens en bedrijven op het riool wordt geloosd. Bij particuliere afvalwaterzuivering gaat het om bedrijven en instellingen die over een eigen zuiveringsinstallatie beschikken. In de zuiveringsinstallaties worden uit het aangevoerde afvalwater (influent) de verontreinigingen verwijderd door middel van mechanische, biologische en/of fysisch-chemische zuiveringstechnieken. Het gezuiverde afvalwater (effluent) wordt op het oppervlaktewater geloosd. Bij de afvalwaterzuivering ontstaat een restproduct, het zuiveringsslib. In zuiveringsslib afkomstig van biologische installaties kunnen de organische stoffen nog verder worden afgebroken (slibgisting). Bij dit proces komt biogas vrij, dat kan worden gebruikt voor energieopwekking. Het zuiveringsslib wordt daarna eventueel ontdaan van het overtollige water (ontwatering). Daarna kan het slib, afhankelijk van de kwaliteit, worden hergebruikt (voor bijvoorbeeld compostbereiding) of wordt het uiteindelijk gestort of verbrand.

Deze tabel bevat een deel van de uitkomsten van de jaarlijkse enquête Afvalwaterzuiveringsslib van bedrijven en instellingen: de aantallen en ontwerpcapaciteit van de particuliere afvalwaterzuiveringsinstallaties, onderverdeeld naar zuiveringstype. In de tabel zijn de gegevens uit te splitsen naar de volgende kenmerken:

  • bestemming van het gezuiverde afvalwater (effluent);
  • bedrijfsklasse volgens de SBI 2008;
  • ontwateringsmethode van het zuiveringsslib.

Gegevens beschikbaar: 1993-2009

Status van de cijfers:
De cijfers zijn definitief.

Wijzigingen per 9 augustus 2012:
De tabel is stopgezet omdat de gegevens nu zijn gesplitst over 2 nieuwe tabellen. Gegevens voor 2010 en later, over typen installaties en afvoer van zuiveringsslib volgens de SBI2008-indeling zijn opgenomen in de StatLinetabel
Afvalwaterzuivering bij bedrijven; naar bedrijfstak (SBI 2008). Gegevens over typen installaties naar installatiekenmerken zijn opgenomen in de StatLinetabel Afvalwaterzuivering bij bedrijven; installaties naar type zuivering.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=70641ned

Contactinformatie
Naam: Centraal Bureau voor de Statistiek
Email: infoservice@cbs.nl

Webservice

API

Webservice JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/70641ned

Aantal, capaciteit en typen van particuliere afvalwaterzuiveringsinstal- laties, per bedrijfstak, effluentbestemming en type slibontwatering.

Feed

Webservice ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/70641ned

Aantal, capaciteit en typen van particuliere afvalwaterzuiveringsinstal- laties, per bedrijfstak, effluentbestemming en type slibontwatering.