Dataset

Milieurekeningen; emissies naar water; 1995-2008

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
  • Water
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Als onderdeel van de milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de wateremissierekeningen samen. Hierin is te vinden waar de emissies van zware metalen en nutriënten naar water vandaan komen (de herkomst) en waar ze naartoe gaan (de bestemming).

De herkomst van de emissies kan worden onderverdeeld naar afkomstig van de Nederlandse economie en afkomstig uit het buitenland. Bij de herkomst vanuit de Nederlandse economie wordt onderscheid gemaakt in particuliere huishoudens, bedrijfstakken en overige herkomst binnenland. De bedrijfstakken zijn ingedeeld volgens de Standaard Bedrijfsindeling 1993 (SBI '93).

De bestemming van de emissies kan worden onderverdeeld naar absorptie door producenten, afvoer naar het buitenland en bijdrage aan het milieuprobleem.

De wateremissierekeningen maken het mogelijk om milieugegevens (bijvoorbeeld de emissies naar oppervlaktewater per bedrijfstak) op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren (bijvoorbeeld de toegevoegde waarde per bedrijfstak). Uit de wateremissierekeningen kunnen verder indicatoren worden afgeleid voor de emissies van zware metalen naar water en de vermesting van het oppervlaktewater (fosfor en stikstof). Deze indicatoren kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt ter ondersteuning en evaluatie van het waterbeleid.

Deze tabel is stopgezet per 17 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1995 tot en met 2008. De gehele reeks vanaf 1995 wordt jaarlijks aangepast aan de bijgestelde emissiecijfers van de Emissieregistratie (www.emissieregistratie.nl).

Reden stopzetting: Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71467ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71467ned

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71467ned

Zware metalen en Nutriënten. herkomst en bestemming van de stoffen.