Dataset

Milieurekeningen; herkomst en bestemming afval

Permanent linkCopied
State Available
Data owner Centraal Bureau voor de Statistiek (Rijk)
Updated 03/14/2024 - 00:00
License CC-BY (4.0)
Thema
  • Nature and environment
Publicity level Public
Metadata Download (XML/RDF)

Description

National coverage

Dit is een dataset die landelijk dekkend is. De data heeft betrekking op heel Nederland.

Close

Als onderdeel van de Milieurekeningen stelt het CBS jaarlijks de afvalrekeningen samen. Hierin is te vinden waar het afval vandaan komt (de herkomst) en waar het naartoe gaat (de bestemming). Afval wordt hierbij onderverdeeld in de categorieën gevaarlijk en niet-gevaarlijk afval. De herkomst van de hoeveelheid afval bij huishoudens, verschillende bedrijfsklassen en import wordt gepresenteerd. Bij de bestemming van afval wordt een onderscheid gemaakt naar verwerkingsmethoden (hergebruik, verbranden en storten/lozen) en export. De afvalcategorieën in de afvalrekeningen zijn ingedeeld op basis van de Europese afvalstatistiek verordening.

De afvalrekeningen maken het mogelijk om verschillende soorten afvalindicatoren (bijvoorbeeld de totale hoeveelheid geproduceerd afval) op een consistente wijze te vergelijken met macro-economische indicatoren (zoals het bruto binnenlands product). Daarnaast zijn de afvalrekeningen zeer geschikt voor analyses van bijvoorbeeld de oorzaak van veranderingen van afvalindicatoren in de tijd.

De afvalstromen in de afvalrekeningen beperken zich tot afval dat direct vrijkomt bij productieve of consumptieve activiteiten. Om dubbeltellingen te voorkomen wordt afval dat ontstaat na verwerking (afval van afval) zoveel mogelijk buiten beschouwing gelaten. Buiten de afvalrekeningen vallen het gebruik van producten op onder meer landbouwgrond (pesticiden) en wegen (zout). Ook niet meegenomen is afval dat ontstaat als gevolg van bijvoorbeeld erosie en corrosie van infrastructuur, het slijten van autobanden en remschijven en het lekken van motorolie. Verder wordt verontreinigde grond die niet toe te wijzen is aan een bepaald jaar of een bepaalde vervuiler, om methodologische redenen niet meegenomen. Ook materiaalstromen als gevolg van opgravingen, baggeren of mijnbouw worden niet meegenomen. Ten slotte wordt radioactief afval buiten beschouwing gelaten.

Deze tabel is stopgezet per 18 november 2011. Gegevens zijn beschikbaar vanaf 1990 tot en met 2008. De cijfers van de laatste twee jaar hebben een voorlopige status. De cijfers van de andere jaren zijn definitief.

Reden stopzetting: Met ingang van juni 2011 wordt de nieuwe standaard bedrijfsindeling 2008 (SBI 2008) door de Nationale rekeningen gehanteerd. De Nationale rekeningen zijn hiermee overgegaan van de SBI '93 naar de SBI 2008. De Milieurekeningen sluiten hier vanaf november 2011 bij op aan.

Landing page: https://opendata.cbs.nl/statline/portal.html?_la=nl&_catalog=CBS&tableId=71485ned

Owner

Owner information

Contact point

Publication & catalogues

Reuse

Licence & conditions

Relations

Comparable datasets

Metadata

Version notes

Language settings

Data language

Metadata language

Identifiers

Primary identifier


Webservices

API

JSON CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataApi/OData/71485ned

Afvalcategorieën. Herkomst en bestemming van stoffen.

Feed

ATOM CC-BY (4.0)

https://opendata.cbs.nl/ODataFeed/OData/71485ned

Afvalcategorieën. Herkomst en bestemming van stoffen.